Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.5.22.ZPOF Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Resko.

Łukasz Sobis
Gmina Resko
Deadlines:
Published : 29-06-2022 13:31:00
Placing offers : 07-07-2022 14:00:00
Offers opening : 07-07-2022 14:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


1.   Opis przedmiotu zamówienia: Usunięcie, wywóz i utylizację wyrobów azbestowych z 17 obiektów na terenie Gminy Resko. Zadanie obejmuje pakowanie, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca składowania do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku maksymalna ilość azbestu przeznaczonego do utylizacji wynosi ok. 20,47Mg (ok. 1137 m2) do wywozu i utylizacji.

2.   Termin realizacji zamówienia: od 11.07.2022r. do 31.08.2022r.


Cena musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Cena musi być podana w złotych polskich, w kwocie brutto (z uwzględnieniem podatku VAT). Cena obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy. W celu obliczenia ceny należy przyjąć ilości azbestu, o których mowa w pkt 1. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy obejmujący cały zakres przedmiotu zamówienia. Wykonawca wskaże w ofercie cenę jednostkową za usunięcie, wywóz i utylizację 1Mg. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia w zakresie ok. 10% całości zamówienia. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie zaoferowanej stawki za 1 Mg faktycznie usuniętego i zutylizowanego azbestu. Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie przyznania środków finansowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dotowanie zadań polegających na usuwaniu azbestu „AZBEST 2022”.

Inne istotne warunki zamówienia:  Wykonawca musi dostarczyć wymagane przepisami prawa zezwolenia lub decyzje na wytwarzanie, gospodarowanie oraz transport odpadami zawierającymi azbest. Ważenie odbieranych płyt azbestowych ma odbyć

się w obecności: oddającego eternit, przedstawiciela Zamawiającego po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o dniu odbioru. Zleceniobiorca dokonuje ważenia przy użyciu własnych urządzeń. Z przeprowadzonej czynności ważenia Wykonawca każdorazowo ma obowiązek spisać protokół, który ma zawierać, co najmniej następujące informacje: nazwa zadania, nazwę Wykonawcy, imię i nazwisko osoby, od której odbierane są odpady, wskazanie miejsca odbioru odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów (w Mg). Dla każdego obiektu Wykonawca sporządzi kartę przekazania odpadu i protokół odbioru robót wraz z dokumentacją fotograficzną usuniętego azbestu. Należy poinformować mieszkańców z dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie demontażu i odbioru odpadów zawierających azbest.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 531 722 291  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik do zapytania 2022.xls xls 52 2022-06-29 13:31:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z treścią zapytania ofertowego 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - od 11.07.2022r. do 31.08.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w treści zapytania ofertowego po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Kosztorys ofertowy - Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy obejmujący cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe za 1 Mg i 1 m2. Attachment required (0)
6 Oświadczenie - Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązuję się do zawarcia i wykonania umowy zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia : Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835)". Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 267