Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DI/24/2022 DI- Dostawy węgla kamiennego w asortymencie miał energetyczny II, typ 32.1, klasy 23 MJ/kg w ilości całkowitej 20 000 Mg ±20% na sezon grzewczy 2022-2023 realizowanej transportem kolejowym wraz z rozładunkiem.

Deadlines:
Published : 28-06-2022 11:53:00
Placing offers : 06-07-2022 10:00:00
Offers opening : 06-07-2022 10:05:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  Sp. z o.o.  ul. Spółdzielcza  12,  64-100  Leszno, tel. 65 5256000, fax. 65 5256073 ogłasza  przetarg  sektorowy w postępowaniu nr DI/24/2022 na dostawę węgla kamiennego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie w asortymencie miał energetyczny II, typ 32.1, klasy 23 MJ/kg w ilości ogólnej 20 000 Mg ±20% (10 000Mg -zamówienie podstawowe + 10 000 Mg zamówienie uzupełniające) w okresie od października 2022r. do kwietnia 2023r. (zgodnie z harmonogramem dostaw) realizowanej transportem kolejowym wraz z rozładunkiem

Powyższe zamówienie jest zamówieniem publicznym sektorowym do udzielenia którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

Materiały przetargowe można  pobrać ze strony zamawiającego z platformy zakupowej OpenNexus:  https://platformazakupowa.pl/mpec_leszno. 

Procedura ofertowania może być przeprowadzona bez wcześniejszej rejestracji Wykonawcy w bazie Platformy lub poprzez jego indywidualną rejestrację.

Uwaga: Wykonawca nie zarejestrowany w bazie Platformy jest zobowiązany potwierdzić swój adres e-mail klikając „czerwony przycisk” po wprowadzeniu oferty na Platformę. W przeciwnym wypadku oferta jest niepotwierdzona i może zostać nierozpatrzona oraz nastąpią utrudnienia z komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym, jeśli chcą Państwo pozostać dostawcą Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lesznie, zachęcamy do zarejestrowania się na stronie naszej Platformy zakupowej  i wpisania się tam do odpowiedniej grupy dostawców (lista grup jest dostępna przy rejestracji na stronie).   W celu dokonania rejestracji, należy odwiedzić zakładkę "Zostań dostawcą" na  https://platformazakupowa.pl/mpec_leszno , zaznaczyć kategorię oraz zostawić swój adres e-mail

Wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz opis przedmiotu zamówienia zawarto w Instrukcji przetargowej nr DI/24/2022. W postępowaniu wymagane jest załączenie dokumentów wymaganych niniejszą instrukcją.

Oferty  należy składać na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/mpec_leszno do  dnia  06.07.2022 godz. 10.00 

W przypadku:

- pytań technicznych i merytorycznych w sprawie przedmiotu zamówienia: prosimy o kontakt poprzez platformę zakupową za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Wyślij wiadomość"

- pytań związanych z obsługą platformy: prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IPO24 - wegiel2022-2023.pdf pdf 461.31 2022-06-28 11:53:00 Proceeding
Zal1 - część formalna.doc doc 45.5 2022-06-28 11:53:00 Proceeding
Zal2 - oswiadczenie.doc doc 51 2022-06-28 11:53:00 Proceeding
Zal2a - oswiadczenie (sankcje).doc doc 51.5 2022-06-28 11:53:00 Proceeding
zal2b-oswiadczenie dot sp.z o.o..doc doc 61.5 2022-06-28 11:53:00 Proceeding
Zal3 - wykaz dostaw.doc doc 46 2022-06-28 11:53:00 Proceeding
Zal4 - informacja o pochodzeniu opału.doc doc 42 2022-06-28 11:53:00 Proceeding
Zal5 - pelnomocnictwo wzór.doc doc 40.5 2022-06-28 11:53:00 Proceeding
zal6- oswiadczenie RODO.doc doc 54 2022-06-28 11:53:00 Proceeding
zal7 Umowa- wzór.pdf pdf 921.89 2022-06-28 11:53:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena ryczałtowa węgla : miał energetyczny MII typ 32.1, klasa 23 MJ/kg o parametrach określonych w instrukcji przetargowej wpisać cenę za 1 GJ obliczoną zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ust. 3 i sposobem obliczenia ceny ust. 5.3 instrukcji przetargowej + wzór umowy 230000 other Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie
Spółdzielcza 12
64-100, Leszno
(0)
2 Cena ryczałtowa transportu wpisać cenę przeliczoną na 1 tonę, obliczoną zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ust. 3 i sposobem obliczenia ceny ust. 5.3 instrukcji przetargowej + wzór umowy 10000 metric ton - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz części formalnej wraz z oświadczeniem do oferty wg zał 1 - proszę wypełnić zał 1 i podpisać załączony dokument elektronicznie lub załączyć skan odręcznie podpisanego dokumentu Attachment required (0)
3 Oświadczenie wg wzoru 2,2a i 2b - proszę wypełnić zał 2,2a i 2b i podpisać załączony dokument elektronicznie lub załączyć skan odręcznie podpisanego dokumentu Attachment required (0)
4 Wykaz zrealizowanych dostaw wg wzoru 3 z referencjami - proszę wypełnić zal 3 i podpisać załączony dokument elektronicznie lub załączyć skan odręcznie podpisanego dokumentu + załączyć skany referencji Attachment required (0)
5 Kserokopia polisy ubezpieczeniowej - proszę załączyć skan dokumentu Attachment required (0)
6 Bilans oraz rachunek zysków i strat oraz pozostałe dokumenty finansowo-księgowe określone w 5.2.f Instrukcji przetargowej - proszę załączyć skany dokumentów i potwierdzić je "za zgodność z oryginałem" podpisem elektronicznym lub załączyć skany dokumentów potwierdzonych odręcznym podpisem "za zgodność" Attachment required (0)
7 Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami do Urzędu Skarbowego - proszę wpisać: "Oświadczam że .......(zalegam/nie zalegam) z opłatami do Urzędu skarbowego" i na wniosek Zamawiającego przedłożę dokumenty potwierdzające powyższe oświadczenie (0)
8 Oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami do ZUS - proszę wpisać: "Oświadczam że .......(zalegam/nie zalegam) ze składkami do ZUS" i na wniosek Zamawiającego przedłożę dokumenty potwierdzające powyższe oświadczenie (0)
9 Oświadczenie do celów RODO - proszę wypełnić zał 6 i podpisać załączony dokument elektronicznie lub załączyć skan odręcznie podpisanego dokumentu Attachment required (0)
10 Informacja o pochodzeniu dostaw - informacja o źródle węgla: - proszę wypełnić zał 4 i podpisać załączony dokument elektronicznie lub załączyć skan odręcznie podpisanego dokumentu Attachment required (0)
11 Informacje uzupełniające do ceny ofertowej wg. 5.3.2 B2) instrukcji przetargowej - informacja o ilości kilometrów - proszę podać ilość kilometrów z miejsca z którego będą transportowane dostawy do siedziby zamawiającego (0)
12 Informacje uzupełniające do ceny ofertowej wg. 5.3.2 A2) instrukcji przetargowej - oświadczenie że Wykonawca dysponuje opałem o wymaganych parametrach - złożyć wymagane oświadczenie (0)
13 Inne dokumenty lub informacje składane wraz z ofertą - np. dokument rejestrowy Spółki lub link do jego samodzielnego pobrania przez Zamawiającego (0)
14 Inne informacje składane wraz z ofertą: akceptacja wzoru umowy - proszę potwierdzić akceptację wzoru umowy wpisując "AKCEPTUJĘ" (0)
15 Wadium - załączyć potwierdzenie wniesienia wadium zgodnie z ust.8 instrukcji przetargowej Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 241