Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TWI.3201.12.2022 Wykonanie odwiertu hydrogeologicznego otworu badawczo-rozpoznawczego S-13 dla ujęcia wody podziemnej z utworów górno-jurajskich w Tomaszowie Mazowieckim

Deadlines:
Published : 29-06-2022 14:20:00
Placing offers : 25-07-2022 10:00:00
Offers opening : 25-07-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 9987.85 2022-06-29 14:20:00 Proceeding
załącznik nr 2 - oświadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc doc 41.5 2022-06-29 14:20:00 Proceeding
załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc doc 47.5 2022-06-29 14:20:00 Proceeding
załącznik nr 4 - wykaz sprzętu.docx docx 20.63 2022-06-29 14:20:00 Proceeding
załącznik nr 5 - wykaz robót.docx docx 19.88 2022-06-29 14:20:00 Proceeding
załącznik nr 6 - wykaz osób.docx docx 20.49 2022-06-29 14:20:00 Proceeding
załącznik nr 7 - projekt umowy.odt odt 63.22 2022-06-29 14:20:00 Proceeding
załącznik nr 8 - projekt robót geologicznych zał. 2.pdf pdf 339.91 2022-06-29 14:20:00 Proceeding
załącznik nr 8 - projekt robót geologicznych zał. 3.pdf pdf 349.25 2022-06-29 14:20:00 Proceeding
załącznik nr 8 - projekt robót geologicznych zał. 4.pdf pdf 392.34 2022-06-29 14:20:00 Proceeding
załącznik nr 8 - projekt robót geologicznych zał. 5.pdf pdf 771.38 2022-06-29 14:20:00 Proceeding
załącznik nr 8 - projekt robót geologicznych zał. 6.pdf pdf 494.68 2022-06-29 14:20:00 Proceeding
załącznik nr 8 - projekt robót geologicznych zał. 7.pdf pdf 288.17 2022-06-29 14:20:00 Proceeding
załącznik nr 8 - projekt robót geologicznych zał. 8.pdf pdf 426.29 2022-06-29 14:20:00 Proceeding
załącznik nr 8 - projekt robót geologicznych zał. 9..pdf pdf 232.33 2022-06-29 14:20:00 Proceeding
załącznik nr 8 - projekt robót geologicznych zał. 9.pdf pdf 257.01 2022-06-29 14:20:00 Proceeding
załącznik nr 8 - Projekt robót geologicznych.pdf pdf 4999.18 2022-06-29 14:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 5150.09 2022-06-29 14:24:14 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz oferty.docx docx 27.54 2022-06-29 14:20:00 Criterion
załącznik nr 1a - wykaz cen.docx docx 30.74 2022-06-29 14:20:00 Criterion
załącznik nr 1 - formularz oferty.docx docx 27.54 2022-06-29 14:20:00 Criterion
Decyzja GKIII.7430.13.2021.AM_aktualizacja_12.07.2022.pdf pdf 200.1 2022-07-12 15:15:26 Public message
Projekt umowy na wykonanie odwiertu badawczego_ul. Milenijna_aktalizacja _12.07.2022.pdf pdf 438.17 2022-07-12 15:15:26 Public message
WYKAZ CEN_PRAC_DOKUM. DO PRZETARGU_aktualizacja_12.07.2022.docx docx 28.01 2022-07-12 15:15:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 357.5 2022-07-25 15:36:25 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 653.05 2022-08-04 13:11:06 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 279.61 2022-07-25 10:00:00 Public message

Announcements

2022-08-04 13:11 Agnieszka Iwanicka Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-07-25 15:36 Agnieszka Iwanicka Informacja z otwarcia oferty

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-25 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, ze zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego kwotę 2.206.312,50 zł brutto.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-07-12 15:15 Agnieszka Iwanicka 1. Zamawiający, w związku z pogłębioną analizą przedmiotu zamówienia oraz wprowadzonymi zmianami do projektu umowy, przedkłada zaktualizowane dokumenty tj.:
- załącznik nr 1a - Wykaz cen
- załącznik nr 7 - Projekt umowy
Zaktualizowane dokumenty stanowią integralną część Ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy przystąpią do udziału w postępowaniu. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawcy w przygotowywaniu oferty zobowiązani są uwzględnić zaktualizowane dokumenty.

2. Zamawiający przedkłada Decyzję Marszałka Województwa Łódzkiego nr GKIII.7430.13.2021.AM z dnia 24.08.2021 r.

3. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert tj.:
Termin składania ofert - nie później niż do dnia 25 lipca 2022 r. do godziny 10:00
Termin otwarcia ofert - w dniu 25 lipca 2022 r. o godzinie 10.05

Decyzja GKIII.7430.1 [...].pdf

Projekt umowy na wyk [...].pdf

WYKAZ CEN_PRAC_DOKUM [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta - cena 70% Formularz oferty - załącznik nr 1 pkt. I Formularz cenowy - załącznik nr 1a Attachment required

załącznik nr 1 - for [...].docx

załącznik nr 1a - wy [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
3 Oferta - termin wykonania zamówienia 30% Formularz oferty - załącznik nr 1 pkt. II

załącznik nr 1 - for [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 665