Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 80/KPW/STO/2022 Przeprowadzenie prac na ORP „ŚLĄZAK” z podziałem na części

Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej
Komenda Portu Wojennego Gdynia
Deadlines:
Published : 21-06-2022 06:59:00
Placing offers : 27-06-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

ZAMÓWIENIE w dziedzinie OiB PONIŻEJ 431 000 EURO (wyłączone spod działania ustawy Pzp, w zw. z art. 2 ust. 1 pkt. 3)

 

Szanowni Państwo,


UWAGA!

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Należy podać cenę dla części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę (automatycznie dokonywane sumowanie tych wartości - w rubryce "Kryteria i warunki formalne" - nie będzie miało wpływu dla oceny ofert, gdyż Zamawiający będzie rozpatrywał oferty odrębnie dla każdej części) 


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny - zgodnie z Warunkami Przetargu, które zostały załączone do niniejszego ogłoszenia.


W przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

 

UWAGA !

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że:

1.     Zapoznał się z WP i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;

2.     Oferowany przedmiot zamówienia jest w całości zgodny z treścią WP;

3.     Uważa się za związanego ofertą na czas wskazany w WP;

4.     W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

5.     Zobowiązuje się - w wypadku wyboru oferty - do zawarcia umowy w miejscu  i terminie ustalonym przez Zamawiającego

6.     Wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

Uwaga!  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO powyższe oświadczenie nie ma zastosowania.

7.     nie podlega wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 7  ust. 1  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

 

 

W przypadku pytań  związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Warunki Przetargu 80 KPW STO 2022.zip zip 311.38 2022-06-21 06:59:00 Proceeding
wykaz ofert 80.doc doc 45.5 2022-06-27 11:26:38 Public message
80 KPW STO 2022_Inf_o_udzieleniu zamówienia.doc doc 37 2022-08-01 09:14:21 Public message

Announcements

2022-08-01 09:14 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Informacja o udzieleniu zamówienia

80 KPW STO 2022_Inf_ [...].doc

2022-06-27 11:26 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Wykaz ofert, które wpłynęły w postępowaniu

wykaz ofert 80.doc

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Część I: Przegląd roczny układu gwarantowanego zasilania UPS-24/320-2, UPS-24/160-2, UPS-100/3/3/60, UPS-50/3/3/60 na ORP „ŚLĄZAK”. Zgodnie z załączonymi Warunkami Przetargu 1 service - (0)
2 Część II: Naprawa okrętowej oczyszczalni ścieków ORCA IIA-330 (1 kpl.) na ORP „ŚLĄZAK” Zgodnie z załączonymi Warunkami Przetargu Należy dołączyć załącznik nr 4 do WP - szczegółowa kalkulacja ceny oferty z prawem opcji 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 317