Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przedmiotem zamówienia jest budowa altany drewnianej w Goszynie – w ramach budowy miejsca odpoczynku i rekreacji w Sołectwie Goszyn w Gminie Pruszcz Gdański

Wojciech Korytowski
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Referat Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 17-06-2022 08:14:00
Placing offers : 23-06-2022 14:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

I.    Zamawiający:

Gmina Pruszcz Gdański,

ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo

II.   Przedmiot  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest na budowa altany drewnianej w Goszynie w ramach budowy miejsca odpoczynku i rekreacji w Sołectwie Goszyn w Gminie Pruszcz Gdański.

III.            Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zostało opisane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

IV. Termin realizacji zamówienia:   do dnia 30 sierpnia 2022r.

V.  Kryteria wyboru oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Cena – 100%.

VI. Sposób przygotowania oferty:

1.     Ofertę cenową należy złożyć na stronie internetowej OPEN NEXUS pod adresem – https://platformazakupowa.pl

2.     Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.

VII.   Badanie ofert:

1.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

2.     Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

3.   Oferta zostanie odrzucona jeśli:

     - jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,

     - Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających
       wyjaśnień.

VIII.  Miejsce i termin złożenia oferty:

1.     Ofertę cenową należy złożyć na platformie zakupowej pod adresem www.platformazakupowa.pl

2.     Termin składania ofert -  23.06.2022 r. do godz. 14:00.

IX. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę
przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi elektronicznie wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu zawarcia umowy w formie pisemnej, którą Zamawiający zastrzega pod rygorem nieważności.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia do upływu terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Zamawiający informuje, iż stosownie do treści przepisu art. 703 § 1 Kodeksu cywilnego przysługuje mu prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert.

Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1129 z późn. zm.).

X.     Osoba uprawniona do kontaktów:

Wojciech Korytowski  tel. 58 692 94 80

e-mail: wkorytowski@pruszczgdanski.pl

 

 zal_nr_1 – opis przedmiotu zamówienia

zal_nr_2 – wzór umowy

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel58 692 94 80  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Mapa sytuacyjna Wiata Goszyn.pdf pdf 95.73 2022-06-17 08:14:00 Proceeding
Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia Wiata Goszyn.pdf pdf 69.45 2022-06-17 08:14:00 Proceeding
Zał. 2 Wzór umowy Wiata Goszyn.pdf pdf 235.05 2022-06-17 08:14:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe Wiata Goszyn.pdf pdf 111.51 2022-06-17 08:14:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe Wiata Goszyn.pdf pdf 111.51 2022-06-17 08:14:00 Subject of the order
Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia Wiata Goszyn.pdf pdf 69.45 2022-06-17 08:14:00 Criterion
Zał. 2 Wzór umowy Wiata Goszyn.pdf pdf 235.05 2022-06-17 08:14:00 Criterion
Mapa sytuacyjna Wiata Goszyn.pdf pdf 95.73 2022-06-17 08:14:00 Criterion
Mapa sytuacyjna Wiata Goszyn.pdf pdf 95.73 2022-06-17 08:14:00 Criterion
Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia Wiata Goszyn.pdf pdf 69.45 2022-06-17 08:14:00 Criterion
Zał. 2 Wzór umowy Wiata Goszyn.pdf pdf 235.05 2022-06-17 08:14:00 Criterion
Zapytanie ofertowe Wiata Goszyn.pdf pdf 111.51 2022-06-17 08:14:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa altany drewnianej w Goszynie – w ramach budowy miejsca odpoczynku i rekreacji w Sołectwie Goszyn w Gminie Pruszcz Gdański -

Zapytanie ofertowe W [...].pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

Mapa sytuacyjna Wiat [...].pdf

Zał. 1 Opis przedmio [...].pdf

Zał. 2 Wzór umowy Wi [...].pdf

Zapytanie ofertowe W [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Opis przedmiotu zamówienia - Proszę potwierdzić wpisując "Zapoznałem się"

Zał. 1 Opis przedmio [...].pdf

(0)
3 Wzór umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Zał. 2 Wzór umowy Wi [...].pdf

(0)
4 Mapa sytuacyjna - Proszę potwierdzić wpisując "Zapoznałem się"

Mapa sytuacyjna Wiat [...].pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 212