Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZPZ/2022/137 Usługa wykonania dyplomów doktorskich i druków szkolnictwa wyższego na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Deadlines:
Published : 13-06-2022 10:30:00
Placing offers : 23-06-2022 13:00:00
Offers opening : 23-06-2022 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications


Nr sprawy DZPZ/2022/137

Zapytanie ofertowe

Usługa wykonania dyplomów doktorskich  i druków szkolnictwa wyższego
na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Adres: Al. Racławickie 14

20 – 950 Lublin

NIP: 712-016-10-05

REGON: 000514064

Adres strony internetowej: www.kul.pl

Jednostka prowadząca: Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

tel.: 81 445 41 60, 81 445 33 78

e-mail: zaopatrzenie@kul.pl 

Osoba do kontaktu: Anna Marzec, Irmina W. Stodulska

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.       Niniejsze postepowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień i dokonywania zakupów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

2.       Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.

3.       Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej progu 130 000 zł nie jest prowadzone na podstawie ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm).

4.       Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dyplomów doktorskich i druków szkolnictwa wyższego na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego znajduje się w „Opisie przedmiotu zamówienia” oraz we „Wzorze umowy”.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.      Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 12 miesięcy. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

2.      Termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec skróceniu w razie wyczerpania 100% wartości przedmiotu zamówienia przed jego upływem. W takim przypadku umowa wygasa.

3.      Termin umowy może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy do upływu terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpane 60% wartości umowy przez Zamawiającego, bądź też istnieje zapotrzebowanie na realizację 100% wartości umowy, a upłynął termin realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Termin może zostać wydłużony nie więcej niż na okres dodatkowych 6 miesięcy.

4.      Zmiany w zakresie terminu obowiązywania umowy, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, dokonywane będą w drodze aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do udziału w postępowaniu może przystąpić Wykonawca spełniając następujące warunki:

1.       Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego.

2.       Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na prawidłową realizację zamówienia.

3.       Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

4.       Dokumenty składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane usługi wymagań określonych w zapytaniu ofertowym:

· Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy
z normami jakościowymi:

·      Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla systemu zarządzania jakością w zakresie usług drukarskich i introligatorskich lub tylko drukarskich.

 

VI. SPOSÓB ROZLICZENIA

1. Należność za wykonaną usługę wpłacona będzie na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni od jej otrzymania.

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim.

3. Wykonawca określi w ofercie całkowitą cenę netto i cenę brutto PLN dla przedmiotu zamówienia, podając ją
w zapisie liczbowym i słownie.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Powinny one być doliczone do ceny ustalonej przez Wykonawcę w ofercie.

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.

6. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie właściwego dokumentu rejestrowego właściwego dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub na podstawie pełnomocnictwa.

7. Oferta powinna zawierać:

1) wypełniony i podpisany formularz „Szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia”;

2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu (jeśli konieczne).

3) dokument potwierdzający Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla systemu zarządzania jakością w zakresie usług drukarskich i introligatorskich lub tylko drukarskich.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9. W przypadku oferty niekompletnej, Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z prośba o uzupełnienie oferty, poprzez dodanie załączników nie mających wpływu na treść oferty.

10. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.       Postępowanie jest prowadzone na platformie Open Nexus – www.platformazakupowa.pl/pn/kul.

2.       Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem ww. platformy poprzez wypełnienie, dostępnego na stronie postępowania, formularza składania oferty, a następnie kliknięcie przycisku „Złóż ofertę”.

3.       Ofertę należy złożyć do dnia 21.06.2022 r. do godziny 11:00.

4.       Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 21.06.2022 r. o godzinie 11:05.

5.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.       Zamawiający w uzasadnionych przypadkach ma prawo przedłużenia terminu składania ofert. Informacja ta zostanie opublikowana na platformie.

7.       Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania z wyboru najkorzystniejszej oferty.

8.       Informacja o wyborze oferty zastanie upubliczniona poprzez zamieszczenie na platformie.

 

IX. OCENA OFERT

1.Ocenie będą podlegały oferty nie odrzucone.

2.Zamawiający przy ocenie ofert w niniejszym postępowaniu, posłuży się następującymi kryteriami:

Cena „C” – 100% (100 pkt)

Cena „C” = cena najniższa/cena oferowana x 100 (100 pkt)

3.Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i uzyska największą ilość punktów w oparciu o kryterium wyboru.

4.W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dwóch ofert o tej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.

 

X. WARUNKI ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli m.in.:

1)    zostanie złożona po terminie;

2)    przekroczy kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizacje przedmiotu zamówienia;

3)    zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub błędy w obliczaniu ceny, które nie są omyłkami;

4)    jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

XI. DODATKOWE INFORMACJE

1.       W sprawach związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym należy kontaktować się za pośrednictwem platformy Open Nexus – www.platformazakupowa.pl/pn/kul.

2.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców z prośbą o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert, w tym również wyjaśnienia, wraz ze złożeniem dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, gdy zaoferowana cena wydaje się rażąco niska.

3.       Zamawiający informuje, że w treści oferty Wykonawcy poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności ofert z dokumentami zamówienia niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.       W przypadku innej omyłki, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody
na jej poprawienie lub zakwestionowanie jej poprawienia. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody
na poprawienie innej omyłki jego oferta podlega odrzuceniu.

5.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany Zapytania ofertowego oraz unieważnienia Zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

6.       Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją warunków realizacji dostaw określonych w niniejszym zapytaniu oraz w dołączonym wzorze umowy.

 

 

 

 

Załączniki:

·         Opis przedmiotu zamówienia

·         Szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia

·         Wzór umowy

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

1. Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (adres: Al. Racławickie 14, 20 – 950 Lublin, adres e-mail: kul@kul.pl, numer telefonu: 81 445 41 01), reprezentowany przez Rektora.

2. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II powołany został inspektor ochrony danych (adres e-mail: iod@kul.pl, numer telefonu 81 445 32 30).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji zapytań ofertowych złożonych w ramach prowadzonego postępowania.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przez okres niezbędny do archiwizacji.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

6. Dostęp do danych osobowych mają osoby upoważnione przez administratora. Dane osobowe mogą być ujawniane osobom wnioskującym o dostęp do dokumentacji z prowadzonego postępowania.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Realizacja zadania w zakresie weryfikacji zapytań ofertowych wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych, co znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych na podstawie ww. ustawy.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZApytanie ofertowe_DRUK.pdf pdf 821.75 2022-06-13 10:30:00 Proceeding
Załącznik-OPZ_Druk.pdf pdf 549.15 2022-06-13 10:30:00 Subject of the order
Załącznik _wycena_Druk.xlsx xlsx 14.73 2022-06-13 10:30:00 Criterion
Wzór umowy_Druk.pdf pdf 875.63 2022-06-13 10:30:00 Criterion
Modyfikacja 2022.06.15-termin.pdf pdf 38.46 2022-06-15 15:25:51 Public message
Modyfikacja 20.06.2022.pdf pdf 476.46 2022-06-20 12:03:16 Public message
Załącznik-wykaz usług.doc doc 134 2022-06-20 12:03:16 Public message
Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 706.71 2022-06-24 14:23:51 Public message

Announcements

2022-06-24 14:23 Anna Marzec Powołując się na postanowienia Rozdz. VIII ust. 8 Zapytania ofertowego, Zamawiający udostępnia informację z wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informacja z wyboru [...].pdf

2022-06-20 12:03 Anna Marzec Zamawiający przekazuje modyfikację treści zapytania ofertowego z dnia 20 czerwca 2022 r. wraz z załącznikami.

Modyfikacja 20.06.20 [...].pdf

Załącznik-wykaz usłu [...].doc

2022-06-15 15:25 Anna Marzec Zamawiający przekazuje modyfikację treści zapytania ofertowego z dnia 15 czerwca 2022 r.

Modyfikacja 2022.06. [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa wykonania dyplomów doktorskich i druków szkolnictwa wyższego na potrzeby KUL usługa wykonania dyplomów doktorskich i druków szkolnictwa wyższego na potrzeby KUL.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego znajduje się w „Opisie przedmiotu zamówienia” oraz we „Wzorze umowy”.

Załącznik-OPZ_Druk.p [...].pdf

1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wypełnienie formularza „Szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia” - Warunkiem formalnym jest złożenie wypełnionego formularza „Szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia” Attachment required

Załącznik _wycena_Dr [...].xlsx

(0)
3 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem Zapytania ofertowego. - Warunkiem formalnym jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem Zapytania ofertowego. Jeżeli oferent spełnia, proszę wpisać "TAK". (0)
4 Potencjał techniczny - Warunkiem formalnym jest dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na prawidłową realizację zamówienia. Jeżeli oferent spełnia, proszę wpisać "TAK". (0)
5 Wykluczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. - Warunkiem formalnym jest niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Jeżeli oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie ww. przesłanki, proszę wpisać "TAK". (0)
6 Akceptacja wzoru umowy - Warunkiem formalnym jest akceptacja wzoru umowy. Proszę wpisać "Akceptuję".

Wzór umowy_Druk.pdf

(0)
7 Dokumenty składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane usługi wymagań określonych w zapytaniu ofertowym - Warunkiem formalnym jest złożenie zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, np. Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla systemu zarządzania jakością w zakresie usług drukarskich i introligatorskich lub tylko drukarskich Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 244