Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BRG.271.17.2022 Remont dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka

Katarzyna Sztukowska
Gmina Dąbrowa Białostocka
Deadlines:
Published : 10-06-2022 13:47:00
Placing offers : 27-06-2022 10:00:00
Offers opening : 27-06-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 157.73 2022-06-10 13:47:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia .BES.pdf pdf 780.69 2022-06-10 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 56 2022-06-10 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2b Oświadczenie Podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 36 2022-06-10 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Ośw. Wykonawcy o aktualności info.doc doc 29.5 2022-06-10 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Ośw. Podmiotu udost. zasoby o akt. info.doc doc 29 2022-06-10 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3b Ośw. Podwykonawcy o aktualności info.doc doc 29.5 2022-06-10 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Projekt umowy.docx docx 45.87 2022-06-10 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu udost. zasoby.doc doc 35.5 2022-06-10 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawców wspólnie.doc doc 34 2022-06-10 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Wykaz osób do realizacji zamowienia.doc doc 39 2022-06-10 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych.doc doc 42.5 2022-06-10 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Wykaz dróg przewidzianych do remontu.docx docx 16.89 2022-06-10 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy art.125 ust.1.doc doc 37 2022-06-10 13:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2a Oświadczenie podmiotu udostępnijącego zasoby art.125 ust.1.doc doc 39 2022-06-10 13:47:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 311.99 2022-06-27 11:30:15 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.BES.pdf pdf 383.14 2022-07-05 12:53:14 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 66.57 2022-07-13 09:59:48 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 57.39 2022-11-08 09:27:31 Public message

Announcements

2022-11-08 09:27 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2022-07-13 09:59 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-05 12:53 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-27 11:30 Katarzyna Sztukowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-27 10:00 Buyer message Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), informuje że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 353 496,99 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 523