Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Or.272.6.2022 „Przebudowa i budowa nowych dróg zgodnie z projektem zagospodarowanie poscaleniowego wsi Chodów gmina Charsznica w ramach operacji pn.: Scalanie gruntów, poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Magdalena Oczkowicz
Powiat Miechowski Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 01-06-2022 09:23:00
Placing offers : 22-06-2022 09:00:00
Offers opening : 22-06-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu Or.272.6.2022.pdf pdf 116.96 2022-06-01 09:23:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia Or.272.6.2022.docx docx 85.12 2022-06-01 09:23:00 Proceeding
Załącznik 1 Formularz Oferty Or. 272.6.2022.docx docx 29.29 2022-06-01 09:23:00 Proceeding
Załącznik 2 Wzór istotnych postanowień umowy Or.272.6.2022.docx docx 48.59 2022-06-01 09:23:00 Proceeding
Załącznik 3 Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych Or.272.6.2022.docx docx 25.19 2022-06-01 09:23:00 Proceeding
Załącznik 4 Wykaz wykonanych robót Or.272.6.2022.docx docx 28.09 2022-06-01 09:23:00 Proceeding
Załącznik 5 Przedmiary robót.zip zip 681.49 2022-06-01 09:23:00 Proceeding
Załącznik 6 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.zip zip 3270.1 2022-06-01 09:23:00 Proceeding
Załącznik 7 Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników Or.272.6.2022.docx docx 24.86 2022-06-01 09:23:00 Proceeding
Załącznik 8 Oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia Or. 272.6.2022.docx docx 31.64 2022-06-01 09:23:00 Proceeding
Załącznik 9 Oświadczenie o wymaganych kwalifikacjach kadry kierowniczej Or. 272.6.2022.docx docx 23.12 2022-06-01 09:23:00 Proceeding
Załącznik 10 Projekty wykonawcze.zip zip 58671.69 2022-06-01 09:23:00 Proceeding
Załącznik 11 Harmonogram rzeczowo-finansowy Or.272.6.2022.docx docx 24.92 2022-06-01 09:23:00 Proceeding
Załącznik 12 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Or.272.6.2022.docx docx 26.28 2022-06-01 09:23:00 Proceeding
Załącznik 13 Oświadczenie wykonawcy dotyczace spełnienia warunków udziału oraz braku przesłanek wykluczenia z postępowania Or. 272.6.2022.docx docx 26.86 2022-06-01 09:23:00 Proceeding
Załącznik 14 Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji w Załączniku 13 oświadczeniu z art. 125 ust. 1 pzp Or.272.6.2022.docx docx 77.59 2022-06-01 09:23:00 Proceeding
Przedmiar robót - Miechów - Chodów - droga nr 7.xls xls 156.5 2022-06-13 14:24:11 Public message
Przedmiar robót -nasadzenia zadrzewienia w drodze nr 15.xls xls 150 2022-06-17 08:48:45 Public message
Modyfikacja Specyfikacja Warunków Zamówienia Or.272.6.2022.docx docx 84.89 2022-06-17 13:14:38 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 33.27 2022-06-17 13:14:38 Public message
Ogłoszenie o zamówieniu ujednolicone po zmianach.pdf pdf 116.96 2022-06-17 14:52:24 Public message
Zmiana ogłoszenia - terminy .pdf pdf 35.54 2022-06-17 14:52:24 Public message
informacja z otwarcia ofert Or.272.6.2022.docx docx 21.63 2022-06-22 11:42:21 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Or.272.6.2022.docx docx 20.92 2022-07-05 08:27:42 Public message

Announcements

2022-07-05 08:27 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Or.272.6.2022

Informacja o wyborze [...].docx

2022-06-22 11:42 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu informację z otwarcia ofert w postępowaniu Or.272.6.2022

informacja z otwarci [...].docx

2022-06-17 14:52 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia ujednolicone ogłoszenie o zamówieniu po zmianach oraz zmianę ogłoszenia zawierającego nowe terminy składania ofert oraz otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Zmiana ogłoszenia - [...].pdf

2022-06-17 13:14 Magdalena Oczkowicz Na podstawie art 286 ust 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zmianami) zmienia treść SWZ poprzez wydłużenie terminu składania ofert do dnia 22.06.2022 r.
W załączeniu udostępniona zmodyfikowana SWZ o nowe terminy, jak również ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Modyfikacja Specyfik [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-06-17 10:48 Magdalena Oczkowicz Pytania do zamówienia:
1. W związku z rozbieżnościami według projektu oraz przedmiar, proszę o uściślenie rozwiązania w przedmiarze w zakresie pakietu bitumicznego. Jest przyjęte 5 cm warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W na Kr1 – jest to niezgodne ze sztuką?
Odpowiedź:
Przedmiar ma charakter pomocniczy, nadrzędną jest dokumentacja projektowa z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez projektanta.

2. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rury PP 400, 500, 600 zamiast rur PEHD, które nie są lepsze od rur PP?
Odpowiedź:
Zamawiający przykładowo wskazał możliwość zastosowania rury PP.
Dopuszczalne będzie zastosowanie innego rodzaju rur po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody udzielonej przez inspektora nadzoru.
2022-06-17 08:48 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu: Przedmiar robót -nasadzenia zadrzewienia w drodze nr 15

Przedmiar robót -nas [...].xls

2022-06-14 07:48 Magdalena Oczkowicz Pytania do zamówienia:
Pytanie 1
Z uwagi na rozbieżności pomiędzy przedmiarami robót a dokumentacją projektową proszę o potwierdzenie, z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia, że obliczając cenę ofertową należy wycenić ściśle zakres zawarty w przedmiarach robót.
Odpowiedź ad 1:
Przedmiary mają charakter pomocniczy wycenić należy cały zakres prac objętych projektem.

Pytanie 2
Czy Wykonawca mający udzielić gwarancji 4-letniej na nawierzchnię z kruszywa powinien skalkulować przynajmniej raz w roku poprawę drogi poprzez uzupełnienie kruszywem wraz z zagęszczeniem. Czy okres gwarancji na nawierzchnie z kruszywa będzie ograniczony do 1 roku?
Odpowiedź ad 2:
Okres gwarancji wynosi 4lata i dotyczy obiektu. Nie należy mylić gwarancji z bieżącym utrzymaniem.
2022-06-13 14:24 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu przedmiar robót dla remontu drogi nr 7

Przedmiar robót - Mi [...].xls

2022-06-08 08:23 Magdalena Oczkowicz Pytanie:
Dzień dobry, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe:
1. Zgodnie z ustawą PZP Zamawiający określa w dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie daty. W związku z powyższym prosimy o podanie SWZ terminu związania ofertą poprzez wskazanie daty.

Odpowiedź:
Termin związania ofertą zgodnie z zapisami w dziale XVII SWZ wynosi 30 dni od dnia upływu składania ofert.
Wobec powyższego określony datą termin związania wykonawcy ofertą przypada na dzień 19 lipca 2022 r.
2022-06-06 14:55 Magdalena Oczkowicz Zamawiający informuje, że zgodnie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz 835)
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz 835)
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz 835);
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz 835)
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
2022-06-02 10:32 Magdalena Oczkowicz Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Or.272.6.2022 wynosi 3 221 184,80 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1038