Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-36/22 Dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego, surowców farmaceutycznych, kontrastów, płynów infuzyjnych, antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników oraz preparatu do dezynfekcji skóry i antyseptyków błon śluzowych - AE/ZP-27-36/22

Deadlines:
Published : 31-05-2022 11:43:00
Placing offers : 01-07-2022 09:00:00
Offers opening : 01-07-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy

8. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

9. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ

10. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu oraz oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576

11. Załącznik Nr 8 - Oświadczenie własne Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu oraz oświadczenie własne Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 128 2022-05-31 11:43:00 Proceeding
Ogłoszenie zamówienia.pdf pdf 642.45 2022-05-31 11:43:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1220.24 2022-05-31 11:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Pakiet Nr 1-24.xls xls 92.5 2022-05-31 11:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Pakiet Nr 25-33.xls xls 70 2022-05-31 11:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Pakiet Nr 34-37.xls xls 56.5 2022-05-31 11:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 Pakiet Nr 38.xls xls 40.5 2022-05-31 11:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 85.47 2022-05-31 11:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 127.85 2022-05-31 11:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 43.5 2022-05-31 11:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 42 2022-05-31 11:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 42 2022-05-31 11:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 42.5 2022-05-31 11:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 49.5 2022-05-31 11:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.doc doc 48.5 2022-05-31 11:43:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 4030.7 2022-06-13 12:20:20 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.PDF PDF 1113.46 2022-06-14 14:30:07 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3.PDF PDF 1084.27 2022-06-15 14:17:33 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 4.PDF PDF 606.27 2022-06-17 11:32:21 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiajcy zamierza przeznacyzć.pdf pdf 95.55 2022-07-01 09:44:37 Public message
Informacja z otwarcia.PDF PDF 2687.27 2022-07-01 14:10:42 Public message
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.PDF PDF 364.86 2022-07-04 15:03:35 Public message
Informacja o unieważnieniu Platforma .pdf pdf 327.34 2022-07-11 14:59:26 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty platforma .PDF PDF 4553.48 2022-07-25 14:53:28 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 2201.06 2022-08-03 14:50:11 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 818.07 2022-08-26 14:49:26 Public message

Announcements

2022-08-26 14:49 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 13

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-08-03 14:50 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 3, 5-6, 11-12, 14, 16, 19, 30-31, 33.

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-07-25 14:53 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-2, 4, 7-10, 15, 17-18, 20-23, 25, 27-29, 34-38 oraz informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 32.

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-07-11 14:59 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów Nr 24 i 26

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-07-04 15:03 Zamówienia Publiczne Sprostowanie omyłki pisarskiej w Informacji, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sprostowanie informa [...].PDF

2022-07-01 14:10 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-07-01 09:44 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-06-17 11:32 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 4

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-06-15 14:17 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-06-14 14:30 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-06-13 12:20 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2176