Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KML-452/2022 Sukcesywny zakup piasku budowlanego i ziemi ogrodniczej.

Deadlines:
Published : 25-05-2022 11:37:00
Placing offers : 30-05-2022 09:00:00
Offers opening : 30-05-2022 09:05:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

      Zamawiający Spółka „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi Kieleckie”  Sp. z o.o.w Kielcach dla zamówień do których nie ma zastosowania ustawa Pzp zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. „Sukcesywny zakup piasku budowlanego i ziemi ogrodniczejw odległości nie większej niż 25 km od bazy Spółki „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o., 25-701 Kielce, ul. Krakowska 64  w zakresie i na warunkach zgodnych z treścią niniejszego Zaproszenia i Formularza ofertowego (Załącznik nr 1) oraz wzorem umowy (Załącznik nr 3) .

 

1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim i odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl Open Nexus dostępnej na stronie internetowej Spółki „Wodociągi Kieleckie” – www.wod-kiel.com.pl w zakładce „Przetargi” (instrukcja działania platformy zakupowej umieszczona jest na ww. stronie Zamawiającego).

2.   Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i zakładki „Wyślij wiadomość” dostępnej na stronie dotyczącej danego postępowania. W sytuacjach awaryjnych, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: wodkiel@wod-kiel.com.pl.

3.   Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu są zobowiązani do załączenia zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego Formularza oferty wraz z załącznikami oraz pozostałych wymaganych w postępowaniu dokumentów ważnych na dzień składania ofert. Zeskanowane dokumenty należy załączyć w formacie PDF; maksymalna wielkość wszystkich załączonych plików – 1 GB; zalecana rozdzielczość skanowania – 150x150.

4.   W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1913), Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Informacje te winny być oznaczone klauzulą:

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz oddzielone od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron). Brak uzasadnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa będzie powodowało automatyczną jawność zastrzeżonych informacji na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy.

5.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

     5.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 52a ust. 1 pkt 1) – 6) Regulaminu udzielania zamówień.

         Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie § 52b ust. 1 pkt 1) i 4)      

         Regulaminu udzielania zamówień tj:

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
§ 52a ust. 1 pkt 3, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Ponadto wykluczeniu podlega Wykonawca, w stosunku do którego nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca do oferty musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym powyżej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia.

Informacje zawarte w ww. dokumencie będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

5.2  spełniają warunki udziału w postępowaniu

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

- zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie określa ww. warunków w tym zakresie.

6.  Termin złożenia oferty do dnia:30.05.2022 r. do godz. 9.00

7.  Termin związania ofertą do dnia: 28.06.2022r.

8.  Termin wykonania usługi: sukcesywnie przez okres 12 m-cy liczonych od daty pierwszego zakupu przedmiotu zamówienia.

9.  W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

najniższa cena   - waga kryterium:  100 %

10.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

11.  Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru Wykonawcy jak również  może unieważnić  postępowanie z  innej przyczyny niż określona w  § 58 ust. 1 Regulaminu.

12.  Szczegółowe zasady określające sposób realizacji przedmiotu zamówienia, rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w Załączniku nr 3 – Wzór Umowy.

13.  Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

14.  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl, która winna zawierać:

1).  Zeskanowany, wypełniony i podpisany oryginał Formularza ofertowego - Załącznik nr 1.

2).   Zeskanowany, wypełniony i podpisany oryginał Oświadczenia Wykonawcy
o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu – Załącznik nr 2.

3).  Zeskanowany, wypełniony i podpisany oryginał Wzoru Umowy - Załącznik nr 3.

Ww. dokument muszą być podpisane przez Wykonawcę – osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

4). Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik.

Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i ma zawierać:

a)         oznaczenie mocodawcy,

b)         oznaczenie pełnomocnika,

c)         zakres pełnomocnictwa,

d)         czas na jaki jest udzielone.

Na etapie składania ofert za skuteczne uznaje się pełnomocnictwo złożone w formie:

1) dokumentowej tj. skan podpisanego oryginalnego dokumentu lub skan kopii dokumentu poświadczonego przez notariusza i złożonego za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie w wersji papierowej.

lub

2) elektronicznej tj. dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
i złożony za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Do zaproszenia załączono:

1.  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

2.  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu.

3.  Załącznik nr 3 – Wzór umowy

4.  Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik 3 - Umowa.pdf pdf 2150.09 2022-05-25 11:37:00 Proceeding
Załącznik 1 - Formularz ofertowy.pdf pdf 700.32 2022-05-25 11:37:00 Proceeding
Załącznik 2 - Oświadczenie.pdf pdf 1031.73 2022-05-25 11:37:00 Proceeding
Załącznik 4 - RODO.pdf pdf 284.11 2022-05-25 11:37:00 Proceeding
Informacja.pdf pdf 214.34 2022-05-30 14:12:24 Public message
Informacja z rozstrzygnięcia postępowania.pdf pdf 233.04 2022-05-31 14:45:49 Public message

Announcements

2022-05-31 14:45 Konrad Czaja Dzień dobry.
Informacja z rozstrzygnięcia postępowania.
Pozdrawiam

Informacja z rozstrz [...].pdf

2022-05-30 14:12 Konrad Czaja Informacja z otwarcia ofert
Pozdrawiam

Informacja.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
3 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie § 52a ust.1 pkt.1)– 6) Regulaminu* - Proszę potwierdzić (0)
4 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie § 52 b ust.1 pkt 1), 4) Regulaminu.*) - Proszę potwierdzić (0)
5 Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) - Proszę potwierdzić (0)

The number of page views: 167