Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 161587 DOSTAWA Wózek do sprzątania dwuwiaderkowy 2x 17 L z mopem płaskim 40 cm

Dorota Wiśniewska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Obsługi Zakupów
Deadlines:
Published : 23-05-2022 14:07:00
Placing offers : 26-05-2022 14:06:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na dostawę wózków sprzątających


Najważniejsze informacje:

1. Gwarancja minimum 24mc od dnia dostawy

3. Dostawa do 15.06.2022 bez dodatkowych kosztów


Specyfikacja:

Zestaw do sprzątania dwuwiadrowy"
Prasa do mopa oraz mopem płaskim 40 cm z nakładką mikrofibry
4 kółka gumowe, samoskrętne nierysujące powierzchni.
Dwa wiadra 17 litrowe łatwo zdejmowalne
Szczękowa wyciskarka
Antykorozyjny metalowy uchwyt prowadzący


Wózek

 • Materiał: polipropylen 
 • Metalowy uchwyt prowadzący 
 • Metalowe ramię prasy 
 • Zdejmowalna prasa do mopów
 • Wiaderko niebieskie 17 litrów z podziałką
 • Wiaderko czerwone 17 litrów z podziałką 
 • Wiaderka wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia 
 • 4 x osłona boczna 
 • 4 x gumowe kółka
 • Średnica kółek: min 7 cm
 • Wymiary wózka: wys.  min 50 cm / szer. 40 cm / dł. 50 cm  max 55 cm / szer. 50 cm / dł. 60 cm 
 

Mop płaski 40 cm - komplet

 
 • Mop płaski 40 cm - mikrofaza
 • Uchwyt mopa ( stelaż )
 • Kij aluminiowy min 140 cm - teleskopowy 


Postępowanie w trybie 30.4 ustawy PZP z dnia 11 września 2020. Wartość umowy może być różna od wartości oferty w postępowaniu. Postępowanie służy wybraniu najkorzystniejszej oferty.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


SPOSÓB OBLICZENIA CENY

W cenie Wykonawca uwzględnia wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu

Cena wyrażona musi być w złotych polskich.Cena musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg zasad arytmetyki.


Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30  dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji zamówienia: dostawa do Poznania w terminie do 15.06.2022

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod numerem telefonu: Dorota Wiśniewska tel. 61 8546871 e-mail: dwisniewska@ump.edu.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   


Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.


Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

b) oferta został złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,

c) jest nieważna na podstawie przepisów prawa.


„Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (lub konkursu) wykluczony zostanie wykonawca o jakim mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).”

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wozek-do-sprzatania-dwuwiaderkowy-z-wyciskarka-i-mopem-plaskim.jpg jpg 155.26 2022-05-23 14:07:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 wózek - 5 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. - Proszę załączyć jeśli wymagane (0)
4 Oświadczamy, że: - a. Posiadamy uprawnienia oraz licencje do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania umowy; c. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie umowy (0)
5 Oświadczamy, że: - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert. (0)
6 Oświadczamy, że: - w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. (0)
7 wykluczenie - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu przetargowym na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).” (0)
Unlock the form

The number of page views: 201