Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PF.261.4.2022.ES Dostawa materiałów edukacyjno-dydaktycznych

Deadlines:
Published : 18-05-2022 09:09:00
Placing offers : 27-05-2022 15:00:00
Offers opening : 27-05-2022 15:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zapraszamy do złożenia oferty za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus w terminie do dnia 27.05.2022 do godziny 15.00.

Prosimy o wypełnienie, podpisanie i załączenie wymaganych dokumentów (formularza cenowo-ofertowego oraz załącznika 3 do Zapytania ofertowego).

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 17 850 79 23

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.doc doc 143.5 2022-05-18 09:09:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf pdf 217.41 2022-05-18 09:09:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 439 2022-05-18 09:09:00 Subject of the order
Załącznik nr 2 - Formularz cenowo-ofertowy.doc doc 210 2022-05-18 09:09:00 Criterion
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc doc 202 2022-05-18 09:09:00 Criterion
Protokół z wyboru wykonawcy.pdf pdf 336.84 2022-05-31 09:24:45 Public message

Announcements

2022-05-31 09:24 Łukasz Ferencz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie przekazuje w załączniku protokół z wyboru wykonawcy na dostawę materiałów edukacyjno – dydaktycznych w roku 2022 w ramach projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020.
Znak sprawy: PF.261.4.2022.ES

Protokół z wyboru wy [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Materiały edukacyjno-dydaktyczne Opis pozycji znajduje się w załączniku nr 1.

Załącznik nr 1 - Opi [...].doc

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Załącznik nr 2 - For [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od dnia podpisania umowy do 16.12.2022 roku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunki udziału w postępowaniu - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, w szczególności: 1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm); 2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2022 poz. 690); 3) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.); 4) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2022 poz.447); 5) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2021 r. poz. 53, późn. zm), mających trudności w integracji ze środowiskiem; 6) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685.) 7) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.); 8) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021 poz. 1108 z póżn. zm); 9) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia; 10) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. 2017 poz. 823): - pod warunkiem, że procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w ppkt. 1-10, jest nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie. Attachment required

Załącznik nr 3 - Ośw [...].doc

(0)
Unlock the form

The number of page views: 353