logo
Adam
Sobolewski
   

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Electronic auction: Zakup wyposażenia dla budynku warsztatowego w KPP Hajnówka (ID 614118)

Starting date: 17-05-2022 14:30:00

To the end: finished

Current offer value is: 7 355.40 PLN
What is the minimum increment? 50.00 PLN
What is the maximum value of the contract? 7 360.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 3 min
From which price is increment counted? lowest
Does supplier have to place an offer for all positions? Yes
Kind of offer prices gross
expand

icon Buyer requirements

1.      Zamówienia realizowane przez KWP w Białymstoku za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.

2.      KWP w Białymstoku nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

3.      Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.

4.      Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Białymstoku nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.

5.      O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.

6.      Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7.      Płatność nastąpi po realizacji zamówienia. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od otrzymania przez KWP w Białymstoku prawidłowo wystawionej faktury.

8.      Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.

9.      W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Białymstoku zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.  KWP w Białymstoku wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.

11.  W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Białymstoku zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania.

12.  KWP w Białymstoku zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu  żadne roszczenia w stosunku do KWP w Białymstoku.

13.  Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

14.  KLAUZULA RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1)        administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku;

2)        nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:

inspektor  ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – dane zostały zamieszczone na stronie BIP KWP w Białymstoku, adres e-mail inspektora danych osobowych: iod.kwp@bk.policja.gov.pl

3)        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu:

a)      prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b)      w przypadku zawarcia umowy - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Komendancie Wojewódzkim Policji w Białymstoku, tj. realizacji jej postanowień;

4)        odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania lub umowa zawarta z wybranym wykonawcą i dokumentacja ją dotycząca;

5)        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a)      do celów przeprowadzenia postępowania o zamówienie zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji, przez okres wynikający z kategorii archiwalnej od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

b)      do celów realizacji umowy przez okres jej realizacji,

c)      po zakończeniu umowy przez okres określony w przepisach  powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:

                                       i.            przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa do celów dokonywania rozliczeń,

                                     ii.            przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa regulujących przebieg postępowań z tego tytułu do celów dochodzenia tychże roszczeń,

                                   iii.            przez okres wynikający z kategorii archiwalnej ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji,

                                   iv.            przez okres określony w odrębnych przepisach do celów badań naukowych lub historycznych lub statystycznych;

6)        w przypadku zamówień publicznych oraz umów prowadzonych w ramach projektów realizowanych ze środków pomocowych krajowych i zagranicznych okres przechowywania uwzględniał będzie wymogi dotyczące okresu przechowywania obowiązujące w przepisach prawa właściwych dla środka pomocowego;

7)        podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi bowiem przepis prawa;

8)        w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9)        posiada Pani/Pan:

a)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

c)      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

d)     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10)    nie przysługuje Pani/Panu:

a)       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)       na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy składającego ofertę:

Oświadczam, że:

 

 wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

 

/W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie/

 

 

W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty! • Termin realizacji zamówienia: 14dni robocze.
 • Kryterium oceny: Najniższa cena - 100%.KOSZTY TRANSPORTU PO STRONIE DOSTAWCY
 • Miejsce dostawy: KPP Hajnówka ul. Armii Krajowej 1, 17-200 Hajnówka.
 • Wykonawca gwarantuje, że zaoferowany produkt jest fabrycznie nowy, posiadające atesty i certyfikaty producenta, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz udziela gwarancji zgodne przynajmniej z ofertą handlową producenta dostępną dla klienta indywidualnego.
 • Wykonawca składając ofertę oświadcza że zapoznał się z warunkami w postępowaniu i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • W razie pytań: osoba do kontaktu  Adam Sobolewski tel. 47 711 2436
 • W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty! • icon Buyer messages

  • Buyer has not publish any additional messages

  icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

  Offers displayed in gross prices
  No. Product name description and attachments Quantity /Unit
  Gross Price MAX /JM

  Estimated gross price/unit
  1 Zakup wyposażenia dla budynku warsztatowego w KPP Hajnówka Zakup wyposażenia dla budynku warsztatowego w KPP Hajnówka
  Opis przedmiotu zamówienia w załączniku


  Wyposażenie warsztaty KPP Hajnówka 12.05.2022r. bez cen.xls (0,03 MB)
  1 set 7360.00 PLN ***
  Offer value:
  Konkurent
  ***
  ***

  Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |