logo
Wojciech
Wierzbicki
   

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Electronic auction: kosiarka-traktorek OLEO-MAC OM92/24KH (moc 22 KM) + pług do odśnieżania do traktorka OM92 (ID 613325)

Starting date: 17-05-2022 10:00:00

To the end: finished

What is the minimum increment? 1.00 PLN
What is the maximum value of the contract? 20 000.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 2 min
From which price is increment counted? suppliers
Does supplier have to place an offer for all positions? Yes
Kind of offer prices gross
expand

icon Buyer requirements

Regulamin obowiązujący Wykonawców

składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej

oferty realizacji zamówień na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

 

 

1.      Zamówienia realizowane przez KWP w Białymstoku za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.

2.      KWP w Białymstoku nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

3.      Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki          i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.

4.      Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Białymstoku nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.

5.      O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.

6.      Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7.      Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Białymstoku prawidłowo wystawionej faktury.

8.      Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.

9.      W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Białymstoku zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.  KWP w Białymstoku wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi                      w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.

11.  W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Białymstoku zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania.

12.  KWP w Białymstoku zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu  żadne roszczenia             w stosunku do KWP w Białymstoku.

13Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

14. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

  1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
  2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
  3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

15.  Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!

termin płatności 30 dni od daty podpisania umowy, , tel. kontaktowy (47) 711-32-18,

icon Buyer messages

  • Buyer has not publish any additional messages

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in gross prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Gross Price MAX /JM

Estimated gross price/unit
1 kosiarka-traktorek OLEO-MAC OM92/24KH (moc 22 KM) + pług do odśnieżania do traktorka OM92 dostawa na warunkach określonych w umowie, będącej załącznikiem do umowy

umowa na dostawę traktorka OLEO-MAC.pdf (1,85 MB)
1 set 20000.00 PLN ***
Offer value:
Konkurent
***
***

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |