Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 17/TP/2022 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę oraz rozbiórka budynków zlokalizowanych na terenie SP ZOZ MSWiA w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego

Deadlines:
Published : 13-05-2022 14:24:00
Placing offers : 30-05-2022 09:00:00
Offers opening : 30-05-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 6 Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 267.6 2022-05-13 14:24:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Regulamin dla Wykonawców.pdf pdf 210.2 2022-05-13 14:24:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - PFU.pdf pdf 5025.45 2022-05-13 14:24:00 Proceeding
Ogł. o zamówieniu 2022_BZP 00158298_01.pdf pdf 127.05 2022-05-13 14:24:00 Proceeding
17_TP_2022 Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 1340.04 2022-05-13 14:24:00 Proceeding
Załącznik 10 -Istotne post. umowy.pdf pdf 846.73 2022-05-13 14:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 38.84 2022-05-13 14:24:00 Criterion
Załącznik nr 2a - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 31.55 2022-05-13 14:24:00 Criterion
Załącznik nr 2b - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx docx 32.34 2022-05-13 14:24:00 Criterion
Załącznik nr 3 - Zasoby podmiotu trzeciego.docx docx 31.84 2022-05-13 14:24:00 Criterion
Załącznik nr 4 - Wykaz osób.docx docx 31.41 2022-05-13 14:24:00 Criterion
Załącznik nr 5 Wykaz robót.docx docx 31.84 2022-05-13 14:24:00 Criterion
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 32.2 2022-05-13 14:24:00 Criterion
Załącznik nr 9 - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 31.92 2022-05-13 14:24:00 Criterion
Ogł. o zamówieniu _termin 2022_BZP 00158545_01.pdf pdf 35.36 2022-05-13 14:33:41 Criterion
[1] pytania i odpowiedzi do SWZ z dnia 24.05.2022 roku.pdf pdf 132.2 2022-05-25 12:42:43 Public message
Informacja o wizji lokalnej.pdf pdf 24.47 2022-05-25 12:42:43 Public message
17_TP_2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 459.23 2022-05-30 13:58:54 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania 17_TP_2022.pdf pdf 138.15 2022-06-03 09:38:22 Public message

Announcements

2022-06-03 09:38 Edyta Pożoga INFORMACJA Z UNIWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dot. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę oraz rozbiórka budynków zlokalizowanych na terenie SP ZOZ MSWiA w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego.”

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II, oświadcza, że unieważnia niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 pzp z uwagi na fakt, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Szczegóły w załączniku

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-05-30 13:58 Edyta Pożoga INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II, działając na podstawie art. 222 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym – negocjacje fakultatywne na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę oraz rozbiórka budynków zlokalizowanych na terenie SP ZOZ MSWiA w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego.” wpłynęły oferty - szczegóły w załączeniu.

17_TP_2022 Informacj [...].pdf

2022-05-30 09:00 Buyer message SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), informuje, że na sfinansowanie wyżej wymienionego zamówienia przeznaczył kwotę:
159 900,00 zł brutto.
2022-05-25 12:42 Stanisław Żak SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), udziela wyjaśnień na wniosek wykonawcy - w załączeniu.

Zamawiający informuje, że dn. 23-05-2022 r. odbyła się wizja lokalna. Protokół z wizji w załączeniu.

[1] pytania i odpowi [...].pdf

Informacja o wizji l [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1 Formu [...].docx

Załącznik nr 2a - oś [...].docx

Załącznik nr 2b - oś [...].docx

Załącznik nr 3 - Zas [...].docx

Załącznik nr 4 - Wyk [...].docx

Załącznik nr 5 Wykaz [...].docx

Załącznik nr 8 - Ośw [...].docx

Załącznik nr 9 - ośw [...].docx

Ogł. o zamówieniu _t [...].pdf

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 651