Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZGK/DKŚ-PN/03/2022 SUKCESYWNA DOSTAWA PREPARATU PRZECIW ZAGNIWANIU ŚCIEKÓW WRAZ Z WYNAJMEM SOND POMIAROWYCH SIARKOWODORU

Deadlines:
Published : 16-05-2022 14:09:00
Placing offers : 26-05-2022 09:00:00
Offers opening : 26-05-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania protestu/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1081.29 2022-05-16 14:09:00 Proceeding
Załączniki edytowalne.docx docx 27.41 2022-05-16 14:09:00 Proceeding
UMOWA.pdf pdf 241.83 2022-05-16 14:09:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 471.81 2022-05-20 11:39:31 Proceeding
Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 1.pdf pdf 383.52 2022-05-24 11:13:27 Public message
UMOWA po zmianach.pdf pdf 245.77 2022-05-24 11:13:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 301.29 2022-05-26 14:35:23 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 411.21 2022-05-31 10:43:17 Public message

Announcements

2022-05-31 10:43 Anna Kucharska Zamawiający przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-05-26 14:35 Anna Kucharska Zamawiający w załączeniu publikuje Informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-26 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia kwotę 280 000,00 gross (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2022-05-24 11:13 Anna Kucharska Zmawiający udziela odpowiedzi na Zapytanie nr 1.

Odpowiedź Zamawiając [...].pdf

UMOWA po zmianach.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 291