Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZP.242.61.NB.2022 Dostawa i montaż stolarki drzwiowej.

Natalia Borek-Butkiewicz
TBS Lokum Świnoujście Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 12-05-2022 08:45:00
Placing offers : 20-05-2022 12:00:00
Offers opening : 20-05-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.    Zamawiający:

TBS Lokum sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 35c, 72- 600 Świnoujście, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 851315, NIP: 855-160-06-39, REGON: 386684858,

reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Panią Jolantę Kraszewską - Jurkowską,

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa i montaż stolarki drzwiowej

 

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stolarki drzwiowej w lokalach będących w administrowaniu TBS Lokum sp. z o.o. zgodnie z załączoną listą adresową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania.

 

3.    Termin realizacji zamówienia:

Do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

       

4.    Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Termin związania ofertą wynosi do 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania    ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

5.        Podstawy wykluczenia:

            1.      Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1, ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w  zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego       z postępowania wyklucza się:

1)      art. 7. 1 -  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj.:

1)               wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. Ustawy;

2)               wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

3)               wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

2.  Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 1.

3.  W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego[1]

4.  Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.[2]

5.  Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej.

6.  Karę pieniężną, o której mowa w ust. 5, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w drodze decyzji, do wysokości 20 000 000 zł.

7.  W zakresie nieuregulowanym w ust. 5 i 6 do nakładania i wymierzania kary pieniężnej, o której mowa w ust. 5, stosuje się przepisy działu IVa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

8.  Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 5, stanowią dochód budżetu państwa.

 

UWAGA!!!: Zamawiający dokonuje weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu za pomocą wszelkich dostępnych środków, np. za pomocą:

          1)       ogólnodostępnych rejestrów takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej;

          2)      Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

         3)      wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014;

       4)      listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.[1] odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia oraz etapu prowadzonego postępowania;

[2] odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji;W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 367.85 2022-05-12 08:45:00 Proceeding
załącznik nr 2 - wykaz adresowy.pdf pdf 363.28 2022-05-12 08:45:00 Proceeding
załącznik nr 3 - projekt umowy.odt odt 32.83 2022-05-12 08:45:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 422.13 2022-05-20 13:25:57 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 403.78 2022-05-24 08:42:23 Public message

Announcements

2022-05-24 08:42 Natalia Borek-Butkiewicz Zawiadomienie o unieważnieniu.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-05-20 13:25 Natalia Borek-Butkiewicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Chopina 24/5 1 szt. drzwi zewnętrznych, 3 szt, drzwi wewnętrznych. 1 service - (0)
2 Kołłątaja 2f/4 1 szt. drzwi zewnętrznych, 4 szt. drzwi wewnętrznych. 1 service - (0)
3 Kołłątaja 20/10 1 szt. drzwi zewnętrznych. 1 service - (0)
4 Węgierska 3/1 1 szt. drzwi zewnętrznych. 1 service - (0)
5 Matejki 6a/18 1 szt. drzwi zewnętrznych. 1 service - (0)
6 Matejki 6d/17 1 szt. drzwi zewnętrznych. 1 service - (0)
7 Piłsudskiego 25/4 1 szt. drzwi zewnętrznych, 4 szt. drzwi wewnętrznych. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Pełnomocnictwo - Proszę załączyć pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika lub wpisać "nie dotyczy" Attachment required (0)
3 Projekt umowy - OŚWIADCZAM/Y, że zapoznałem/liśmy się z projektem umowy i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zaproszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

załącznik nr 3 - pr [...].odt

(0)
4 Termin wykonania zamówienia - OŚWIADCZAM/Y, że przedmiot zamówienia wykonam/y w terminie 12 tygodni od dnia zawarcia umowy. Proszę wpisać "Potwierdzam" (0)
5 Oświadczenie - cena - OŚWIADCZAM/Y, że cena ofertowa brutto została obliczona zgodnie z zasadami zawartymi w Zaproszeniu oraz oświadczamy, że w cenie ofertowej brutto uwzględniliśmy wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam" (0)
6 Oświadczenie - OŚWIADCZAM/Y, że zapoznałem/liśmy się z Zaproszeniem i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem/liśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Oświadczenie - użyte materiały i sprzęt - OŚWIADCZAM/Y, że do robót budowlanych użyję/my materiałów i sprzętu, które posiadają atest o dopuszczeniu do stosowania w tego typu pracach. Proszę wpisać "Potwierdzam" (0)
8 Oświadczenie RODO - OŚWIADCZAM/Y, że wypełniam/y obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Proszę wpisać "Potwierdzam" (0)
9 Oświadczenie - przetwarzanie danych - OŚWIADCZAM/Y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na potrzeby niniejszego postępowania (dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną, Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną). Proszę wpisać "Potwierdzam" (0)
10 Zobowiązanie - odpady - ZOBOWIĄZUJĘ/MY się do postępowania z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. zm.) oraz wykonania na własny koszt i ryzyko zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych. Proszę wpisać "Potwierdzam" (0)
11 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie - W przypadku Wykonawców będącymi przedsiębiorcami, w celu weryfikacji osób uprawnionych do złożenia oferty - aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Uwaga: Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy także dokument pełnomocnictwa. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. - lub proszę wpisać "nie dotyczy". Attachment required (0)
12 Termin związania ofertą - OŚWIADCZAM/Y, że pozostaję/emy związani ofertą do dnia 17.06.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam" (0)
13 Podwykonawstwo - Proszę wskazać komu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie część zadań i w jakim zakresie lub wpisać "NIE DOTYCZY" (0)
14 Oświadczenie gwarancja na robociznę - OŚWIADCZAM/Y, że udzielam/y .... miesięcznego okresu gwarancji na robociznę od daty bezusterkowego odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek i wad określonych w protokole odbioru końcowego. *Uwaga! Wpisać liczbę miesięcy. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. (0)
15 Oświadczenie gwarancja na wbudowane urządzenia, materiały - OŚWIADCZAM/Y, że udzielamy …. miesięcznego okresu gwarancji na drzwi zewnętrzne i wewnątrzlokalowe. *Uwaga! Wpisać liczbę miesięcy. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. (0)
16 Podstawy wykluczenia - OŚWIADCZAM/Y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wykluczenia zawartych w art. 7 ust. 1, ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Proszę wpisać "nie podlegam wykluczeniu z postępowania". (0)
17 Oświadczenie - usterki - OŚWIADCZAM/Y, że usterki zostaną usunięte w terminie ..... dni. *UWAGA - Proszę wpisać liczbę dni na usunięcie usterek. (0)
(0)

The number of page views: 271