Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa w postaci czyszczenia i przeglądu eksploatacyjnego separatora skrobi

Deadlines:
Published : 10-05-2022 15:11:00
Placing offers : 17-05-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

CHARAKTERYSTYKA

Usługa w postaci czyszczenia i przeglądu eksploatacyjnego separatora skrobi- objętość separatora ok. 6,10 m3 (warstwa skrobi około 90 cm). Usługa obejmuje również czynności tj. odbiór, transport oraz utylizacja odpadu. Dokument niezbędny
i jednocześnie potwierdzający prawidłowe wykonanie usługi to Karta Przekazania Odpadu o oznaczeniu: 02 03 01
Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowania i oddzielania surowców. 

WYMAGANIA, WARUNKI

Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią przedstawionej poniżej informacji dotyczącej wymagań zamawiającego. Akceptując wymagania zamawiającego, Wykonawca wyraża zgodę na wszystkie warunki i postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Wykonawca nie akceptuje poniższych wymagań i warunków proszony jest o nieskładanie oferty.

  • Zamawiający wymaga, aby oferta była ważna minimum 30 dni.
  • Wykonawca wykona usługę z wykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi i materiałów, a ich koszty będą wliczone w wynagrodzenie za usługę i materiałów, a ich koszty będą wliczone w wynagrodzenie za usługę.
  • Dojazd Wykonawcy do Zamawiającego nastąpi na jego koszt i ryzyko.
  • Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usługi oraz dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi do wykonania zlecenia i odbioru usługi oraz dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi do wykonania zlecenia.
  • Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zlecenie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.
  • Jeżeli realizowane zlecenie będzie niezgodne ze specyfikacją z zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji niniejszego zlecenia przez wskazanego Wykonawcę. W takiej sytuacji dokona wyboru kolejnego oferenta obciążając różnicą kosztów Wykonawcę, który usługi nie zrealizował.
  • Warunkiem dokonania odbioru oraz płatności będzie protokół potwierdzający wykonanie zlecenia oraz karta przekazania odpadu (kod odpadu 02 03 01)

 

Kary umowne i inne postanowienia:

1.     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu zlecenia w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

2.    W przypadku gdy zwłoka w realizacji zlecenia przekroczy 14 dni Zamawiający może odstąpić od zlecenia z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

3.     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od realizacji zlecenia
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wartości zlecenia.

4.  Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury kwot wynikających z kar umownych określonych w zleceniu.

 

Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszego zlecenia, a będących należnościami Wykonawcy na rzecz innych podmiotów.

Do sporządzenia ewentualnego zamówienia proszę o aktualne dane firmy: nazwę, adres, NIP, REGON, telef./ faks.

INFORMACJA

Zamawiający informuje, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy.

TERMIN REALIZACJI : do 31 maja 2022 r.;

WARUNKI PŁATNOŚCI : 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 czyszczenie i przegląd eksploatacyjny separatora skrobi Według opisu wymaga 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 280