Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 178/2022 Wykonanie metalowych odznak honorowych SOP

Deadlines:
Published : 10-05-2022 15:09:00
Placing offers : 16-05-2022 08:15:00
Offers opening : 16-05-2022 08:20:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Służba Ochrony Państwa, ul. Podchorążych 38, 00-463 w Warszawie informuje o postępowaniu w trybie zgodnym z  regulaminem wewnętrznym organizacji.

 

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

 

 

Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu  nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zakupów co do ilości, ze względu na aktualne potrzeby. W takim wypadku Wykonawca nie będzie żądał realizacji pozostałej ilości oraz odszkodowania z tego tytułu.
W przypadku pytań: 

- merytorycznych, kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

 

Zamawiający informuje, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Służby Ochrony Państwa, z siedzibą w Warszawie (00 - 463) przy ul. Podchorążych 38, kancelaria@sop.gov.pl, telefon: 22 606 57 01. 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@sop.gov.pl, telefon: 22 606 50 01. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z udzieleniem zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich). 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres archiwizacji wymagany dla danych kategorii danych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przystąpienia do zamówienia. 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Odznaka honorowa JPG.jpg jpg 2080.34 2022-05-10 15:09:00 Proceeding
Rozporządzenie Odznaka Honorowa SOP.pdf pdf 185.8 2022-05-10 15:09:00 Proceeding
IMG20220506111356.jpg jpg 2284.45 2022-05-10 15:09:00 Subject of the order
IMG20220506115152.jpg jpg 3331.22 2022-05-10 15:09:00 Subject of the order
IMG20220506115124.jpg jpg 3056.77 2022-05-10 15:09:00 Subject of the order
IMG20220506115236.jpg jpg 2535.11 2022-05-10 15:09:00 Subject of the order
IMG20220506115252.jpg jpg 2308.24 2022-05-10 15:09:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Odznaka honorowa SOP Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa do siedziby zamawiającego metalowych odznak honorowych SOP, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w paragrafie 9 Rozporządzenia Ministra MSWiA z dn. 13.12.2018r. stanowiącym załącznik do postępowania, na rewersie grawerowane kolejno nr. od 101-151

IMG20220506111356.jp [...].jpg

IMG20220506115152.jp [...].jpg

IMG20220506115124.jp [...].jpg

50 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
2 Etui na odznakę honorową SOP Etui na odznakę honorową SOP, kolor granatowy, otwarcie na zawias, etui zapakowane w biały kartonik wym. zewnętrzne ok. 7,5 cm, 5,5 cm

IMG20220506115236.jp [...].jpg

IMG20220506115252.jp [...].jpg

50 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do dnia 08.06.2022r. "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Adres wykonawcy - Należy podać adres/siedzibę wykonawcy składającego ofertę oraz NIP i REGON (0)
6 Gwarancja - Minimum 12 miesięcy (0)
7 Związanie ofertą - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni licząc od dnia,w którym upływa termin składania oferty. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 626