Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-31/22. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, częściowa rozbiórka i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szpitalnego tzw. Pawilonu zakaźnego na budynek administracyjno-usługowy wraz z przebudową zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 23/27, obręb 164 przy ulicy Szpitalnej 38 w Tarnowie”- AE/ZP-27-31/22

Deadlines:
Published : 10-05-2022 14:42:00
Placing offers : 26-05-2022 09:00:00
Offers opening : 26-05-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Załączniki do postępowania:

 

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SWZ

3/ Załącznik Nr 1 - Formularz  Ofertowy  

4/ Załącznik Nr 2 -  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

5/ Załącznik Nr 2a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

6/ Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu  

7/ Załącznik 3a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu  

8/ Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy  

9/ Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

10/ Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy   

11/ Załącznik Nr 6a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy  

12/ Załącznik Nr 7 - Wykaz usług  

13/ Załącznik Nr 8 - Wykaz osób  

14/ Załącznik Nr 9 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  

15/ Załącznik Nr 10 - „Projekt koncepcyjny. Budynek Administracji i siedziba Dyrekcji Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika przy ulicy Szpitalnej 38 w Tarnowie”   

16/ Załącznik Nr 11 - Decyzja Prezydenta Miasta Tarnowa Nr 11/C/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.03.2022r.    

17/ Załącznik Nr 12 - Zalecenia konserwatorskie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Tarnowie dotyczące koncepcji remontu budynku tzw. Pawilonu Zakaźnego (dawny Szpital Żydowski) przy ulicy Szpitalnej 38 w Tarnowie z dnia 28.03.2022r.   

18/ Załącznik Nr 13 - „Ocena stanu technicznego budynku Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnowie” z maja 1994 roku   

19/ Załącznik Nr 14 - „Projekt Budowlany. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.” z października 1997 roku   

20/ Załącznik Nr 15 - „Inwentaryzacja budowlana. Poddasze budynku M - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie” ze stycznia 2001 roku   

 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 79 2022-05-10 14:42:00 Proceeding
31_dokumentacja projektowa Administracja Załącznik Nr 13.7z 7z 4500.56 2022-05-10 14:42:00 Proceeding
31_dokumentacja projektowa Administracja Załącznik Nr 14.7z 7z 1695.93 2022-05-10 14:42:00 Proceeding
31_dokumentacja projektowa Administracja Załącznik Nr 15.7z 7z 5426.99 2022-05-10 14:42:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.82 2022-05-10 14:42:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 970.75 2022-05-10 14:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 34 2022-05-10 14:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 2a.doc doc 33.5 2022-05-10 14:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 36.5 2022-05-10 14:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 3a.doc doc 35.5 2022-05-10 14:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 43 2022-05-10 14:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 43.5 2022-05-10 14:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 43.5 2022-05-10 14:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 6a.doc doc 43.5 2022-05-10 14:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 126 2022-05-10 14:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.doc doc 140.5 2022-05-10 14:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 9.doc doc 43.5 2022-05-10 14:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 10.pdf pdf 14337.29 2022-05-10 14:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 11.PDF PDF 407.49 2022-05-10 14:42:00 Proceeding
Załącznik Nr 12.PDF PDF 163.87 2022-05-10 14:42:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamaiwajacy zamierza przeznaczyć.pdf pdf 90.75 2022-05-26 09:29:34 Public message
Informacja z otwarcia.PDF PDF 335.04 2022-05-26 14:45:48 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma .PDF PDF 157.07 2022-06-08 13:07:00 Public message

Announcements

2022-06-08 13:07 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-05-26 14:45 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-05-26 09:29 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1299