Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZDM.NE-3.333.16.2022 Kompleksowa dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Rozbudowa ulicy Skorupki wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa kolizji

Deadlines:
Published : 06-05-2022 13:40:00
Placing offers : 06-06-2022 10:00:00
Offers opening : 06-06-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.92 2022-05-06 13:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 559.72 2022-05-06 13:40:00 Proceeding
zał. nr 1 - OPZ.zip zip 6646 2022-05-06 13:40:00 Proceeding
zał. nr 2 formularz ofertowy.doc doc 71 2022-05-06 13:40:00 Proceeding
zał. nr 3 espd-request.zip zip 73.41 2022-05-06 13:40:00 Proceeding
zał. nr 4 - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 301.54 2022-05-06 13:40:00 Proceeding
zał. nr 5 - wzór oświadczenia.doc doc 26.5 2022-05-06 13:40:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.pdf pdf 556.64 2022-06-06 11:51:48 Public message

Announcements

2022-06-06 11:51 Joanna Podolak Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-06-06 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 150.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 536