Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZDM.NE-3.333.15.2022 Opracowanie na podstawie przepisów specustawy drogowej (zrid) kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy pasów drogowych: ul. Nestora, Topolowa, Jasińskiego, Sielecka

Deadlines:
Published : 06-05-2022 13:27:00
Placing offers : 02-06-2022 10:00:00
Offers opening : 02-06-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 161.44 2022-05-06 13:27:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 529.16 2022-05-06 13:27:00 Proceeding
zał. nr 1 - OPZ.zip zip 9585.96 2022-05-06 13:27:00 Proceeding
zał. nr 2 formularz ofertowy.doc doc 112.5 2022-05-06 13:27:00 Proceeding
zał. nr 3 espd-request.zip zip 72.33 2022-05-06 13:27:00 Proceeding
zał. nr 4 - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 301.75 2022-05-06 13:27:00 Proceeding
zał. nr 5 - wzór oświadczenia.doc doc 31.5 2022-05-06 13:27:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 557.96 2022-06-02 12:05:33 Public message

Announcements

2022-06-02 12:05 Joanna Podolak Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-06-02 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 800.000,00 zł brutto, w tym:
na część 1 – 150.000,00 zł brutto
na część 2 – 200.000,00 zł brutto
na część 3 – 250.000,00 zł brutto
na część 4 – 200.000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 493