Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.5.2022 Organizacja dwóch turnusów 10-dniowego obozu profilaktycznego w kurortach nadmorskich dla 100 dzieci (2 x 50 dzieci) z terenu gminy Grudziądz z rodzin defaworyzowanych w wieku 8-16 lat.

Paulina Topolewska-Dziewicka
Gmina Grudziądz Department: Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 06-05-2022 09:33:00
Placing offers : 20-05-2022 12:00:00
Offers opening : 20-05-2022 12:01:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

1. Organizacja dwóch turnusów 10-dniowego obozu profilaktycznego w kurortach nadmorskich dla 100 dzieci (2 x 50 dzieci) z terenu gminy Grudziądz z rodzin defaworyzowanych w wieku 8-16 lat.

Zadanie finansowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz.

2. Termin realizacji zamówienia:

Obóz powinien zostać zorganizowany w terminie od 01.07.2022 do 28.08.2022 roku.

Ustalenie dokładnej daty rozpoczęcia i zakończenia obozu zależeć będzie od Organizatora.

3. Warunki płatności: przelew 30 dni od dnia zakończenia turnusu.

Ilość dzieci jest szacunkowa. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za faktyczną ilość dzieci przebywających na koloniach. 

4. Inne istotne warunki zamówienia

Wypoczynek musi być zorganizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452). Organizator będzie zobowiązany zgłosić obóz profilaktyczny do właściwego Kuratorium Oświaty.            

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w ośrodku wypoczynkowym w Polsce, w kurortach nadmorskich. Lokalizacja turnusu do 300 km od Grudziądza.         

W ramach umowy Organizator zapewni bezpośredni transport autokarem uczestników z Grudziądza do miejsca odbywania obozu i powrót zgodnie zobowiązującymi w zakresie przewozu osób przepisami prawa (min. aktualne badania techniczne pojazdów, którymi będą podróżować uczestnicy, aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu przewozu osób, odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowcy).           

Zakwaterowanie w obiekcie murowanym (nie mogą być namioty), posiadającym kartę kwalifikacyjną obiektu, w pokojach maksymalnie 4-osobowych z bezpośrednim dostępem do sanitariatów z prysznicami, umywalkami, WC i ciepłą wodą, dla każdego uczestnika osobne łóżko.            

Pełne wyżywienie (4 posiłki w trakcie dnia: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja) zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541  z późn. zm.), posiłki muszą być urozmaicone, sycące, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości, jakości oraz wartości odżywczych. Podczas wycieczek należy zabezpieczyć uczestników obozu w suchy prowiant oraz na drogę powrotną z obozu. Należy zapewnić całodobowy dostęp do napojów (np. herbata, woda, kompot).           

Realizacja programu wychowawczo-opiekuńczego i profilaktycznego – szczegółowy zakres programu należy dołączyć do oferty. Wykonawca powinien zorganizować program zajęć  na czas pogody i niepogody. Program powinien uwzględniać zajęcia i rozgrywki sportowe, gry terenowe, zajęcia plastyczne, zajęcia socjoterapeutyczne, całodniową wycieczkę z nieodpłatnym dla uczestników wstępem do zwiedzanych obiektów. Kadra wychowawcza musi posiadać stosowane kwalifikacje i doświadczenie. W zakresie realizacji programu profilaktycznego należy zabezpieczyć osoby z wykształceniem psychologicznym. Należy zabezpieczyć opiekę lekarską i pielęgniarską na czas realizacji przedmiotu zamówienia. Uczestników obozu należy ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kąpiel i plażowanie musi odbywać się na kąpielisku strzeżonym przy obecności ratownika WOPR.       

 

Ponadto Organizator zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży przygotowanych przez  GIS, MZ i MEN, stanowiących oddzielny załącznik do niniejszego postępowania.

 

Zamawiający przy wyborze organizatora kierować się będzie oprócz ceny także innymi kryteriami:

a) warunki panujące na miejscu, baza lokalowa, zaplecze sportowe – w tym celu zostanie dokonana wizytacja wybranych miejsc,

b) atrakcyjność zaoferowanego programu wychowawczo-opiekuńczego i profilaktycznego –  w tym: oferowane atrakcje, wycieczki, imprezy i zajęcia. 

Do oferty należy załączyć:

a) odpis z KRS lub informację z CEIDG w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

b) pełnomocnictwo do występowania z ofertą dla osób nieposiadających umocowania wynikającego z w/w dokumentów,

c) opłaconą i ważną polisę OC,

d) oświadczenie o spełnianiu warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania zgodnie zw/w. rozporządzeniem,

e) program wychowawczo-opiekuńczy i profilaktyczny,

f) charakterystykę obiektu (baza noclegowa i rekreacyjno–wypoczynkowa, należy zamieścić fotografie lub foldery placówki oraz miejscowości wypoczynkowej z uwzględnieniem atrakcji turystycznych i krajobrazowych).

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków lub niespełnienia wymagań Zamawiającego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
KLAUZULA INFORMACYJNA art 14.pdf pdf 248.86 2022-05-06 09:33:00 Proceeding
KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13.pdf pdf 247.26 2022-05-06 09:33:00 Proceeding
Obóz profilaktyczny 2022 - wzór umowy.doc doc 78 2022-05-06 09:33:00 Proceeding
ZP.271.2.5.2022 - Odpowiedzi na pytania - 2022.05.12.pdf pdf 206.67 2022-05-12 13:32:41 Public message
608953(1).zip zip 211.69 2022-05-24 09:23:36 Public message

Announcements

2022-05-24 09:23 Weronika Chałubowicz Dzień dobry,

w załączeniu zestawienie ofert.

608953(1).zip

2022-05-12 13:32 Paulina Topolewska-Dziewicka ZP.271.2.5.2022 - Odpowiedzi na pytania - 2022.05.12

ZP.271.2.5.2022 - Od [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena za pobyt 1 dziecka 10-dniowy pobyt 1 dziecka 100 other - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 01.07.2022-27.08.2022. Proszę wpisać proponowany termin (0)
Unlock the form

The number of page views: 411