Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 15/Z25/22 Wykonanie usług związanych z przygotowaniem do badań dozorowych sprzętu Służby MPS w składach 3.RBLog.

Jarosław SOKOŁOWSKI
3 Regionalna Baza Logistyczna
Deadlines:
Published : 06-05-2022 07:31:00
Placing offers : 20-05-2022 12:00:00
Offers opening : 20-05-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie o cenę
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zaproszenie scan.pdf pdf 13891.22 2022-05-06 07:31:00 Proceeding
zał. nr 3 wzór oferty.docx docx 22.76 2022-05-11 12:45:34 Public message
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy.xlsx xlsx 14.96 2022-05-11 12:45:34 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 369.27 2022-06-10 09:47:57 Public message

Announcements

2022-06-10 09:47 Jarosław SOKOŁOWSKI W załączniku zamieszcza się informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Wykonanie usług związanych z przygotowaniem do badań dozorowych sprzętu Służby MPS w składach 3.RBLog - sprawa 15/Z25/22.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-11 12:45 Jarosław SOKOŁOWSKI W związku ze zwiększeniem zakresu przedmiotu zamówienia (dodano 5 zadań w Składzie Życzyn) zmianie ulega załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy oraz załącznik nr 3 wzór oferty (pkt 9, tiret 7 w zakresie terminów realizacji poszczególnych zadań). Skorygowane załączniki nr 1 oraz nr 3 zamieszczone zostały w załączeniu.
Biorąc powyższe pod uwagę ustala się nowy termin składania ofert, tj. do dnia 20.05.2022 r. do godz. 12.00.

zał. nr 3 wzór ofert [...].docx

Załącznik nr 1 opis [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 360