Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.26.1.88.2022 Świadczenie usług należytego utrzymania stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości wraz z terenami przynależnymi na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w obszarze działania RON Wschód w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Deadlines:
Published : 04-05-2022 10:16:00
Placing offers : 30-05-2022 09:00:00
Offers opening : 30-05-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0.SWZ - unia.docx docx 136.97 2022-05-04 10:16:00 Proceeding
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.docx docx 22.3 2022-05-04 10:16:00 Proceeding
2. Formularz cenowy - Załączniki nr 2 .xls xls 33 2022-05-04 10:16:00 Proceeding
3. Zobowiązanie do oddania zasobów.docx docx 19.29 2022-05-04 10:16:00 Proceeding
4. JEDZ espd-request.pdf pdf 79.35 2022-05-04 10:16:00 Proceeding
4. JEDZ espd-request.xml xml 94.79 2022-05-04 10:16:00 Proceeding
5-7.Wykazy usług, osób, sprzętu - Załączniki nr 5, 6, 7.docx docx 22.4 2022-05-04 10:16:00 Proceeding
8. Sprzątanie - projekt umowy.doc doc 180 2022-05-04 10:16:00 Proceeding
9. Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych - Załącznik nr 9.docx docx 23.54 2022-05-04 10:16:00 Proceeding
10. wykaz adresowy - prywatne i współwłasne.xlsx xlsx 26.86 2022-05-04 10:16:00 Proceeding
10. wykaz adresowy gmina i SP.xlsx xlsx 41.94 2022-05-04 10:16:00 Proceeding
11. Oświadczenie o aktualności.docx docx 19.5 2022-05-04 10:16:00 Proceeding
12. Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 60.5 2022-05-04 10:16:00 Proceeding
13. Instrukcja edycji JEDZ.docx docx 20.45 2022-05-04 10:16:00 Proceeding
14. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 14.docx docx 20.91 2022-05-04 10:16:00 Proceeding
ogłoszenie 2022-OJS087-236360-pl.pdf pdf 107.3 2022-05-04 10:16:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 116 2022-05-30 09:59:41 Public message
zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 224.09 2022-06-07 11:44:29 Public message

Announcements

2022-06-07 11:44 Izabela Strzelczyk zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-05-30 09:59 Izabela Strzelczyk informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-30 09:55 Izabela Strzelczyk The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-30 09:54 Izabela Strzelczyk The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-30 09:00 Buyer message kwota planowana na realizację zamówienia: 842 073,15 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 588