Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych DAIKIN wraz z rozmieszczeniem, instalacją, uruchomieniem i obsługą serwisową w okresie gwarancji.

Deadlines:
Published : 04-05-2022 11:14:00
Placing offers : 16-05-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń klimatyzacyjnych DAIKIN wraz z rozmieszczeniem, instalacją, uruchomieniem i obsługą serwisową w okresie gwarancji.

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunki dotyczące jego realizacji zostały określone załączonych "Szczegółowych warunkach zapytania ofertowego" oraz w załączonym wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1.

3.  Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.

4.  Termin realizacji zamówienia - do 45 dni od daty zawarcia umowy.

5.  Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia - obiekt szpitala przy ul. Gen. Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

6.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). 

7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty, negocjowania warunków oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Szczegółowe warunki zapytania ofertowego.pdf pdf 189.7 2022-05-04 11:14:00 Proceeding
załącznik nr 1 - wzór umowy.pdf pdf 562.44 2022-05-04 11:14:00 Proceeding
załącznik nr 3 - rysunki.zip zip 644.09 2022-05-04 11:14:00 Proceeding
zamienny załącznik nr 2 - wykaz dostaw lub usług.docx docx 33.65 2022-05-12 10:19:45 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert - postępowanie ID 607814.pdf pdf 235.48 2022-05-16 12:38:23 Public message
informacja o wyborze oferty - ID 607814.pdf pdf 26.6 2022-05-23 11:13:21 Public message

Announcements

2022-05-23 11:13 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję informację o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-16 12:38 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję zbiorcze zestawienie ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-05-12 10:19 Dagmara Smolińska Zamawiający koryguje treść warunków udziału w postępowaniu - pkt II ppkt 1 Szczegółowych warunków zapytania ofertowego, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który:
1) posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia, którego przedmiotem była dostawa wraz montażem lub serwis i przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach szpitalnych.
Zamawiający wymaga załączenia:
a) Wykazu dostaw lub usług sporządzonego w oparciu o wzór stanowiący zamienny załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
b) dowodów, określających, czy dostawy lub usługi wymienione w powyższym wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonane lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonane. W przypadku złożenia oświadczenia Wykonawcy, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu uzasadnienie braku możliwości uzyskania dokumentów.
Dowody należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”, a w przypadku braku możliwości ich uzyskania – oświadczenie Wykonawcy należy złożyć w oryginale.”

zamienny załącznik n [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych DAIKIN wraz z rozmieszczeniem, instalacją, uruchomieniem i obsługą serwisową w okresie gwarancji Zgodnie ze Szczegółowymi warunkami zapytania ofertowego oraz wzorem umowy. Proszę wskazać cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 45 dni od daty zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wykonawca posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia, którego przedmiotem była dostawa wraz montażem lub serwis i przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach szpitalnych. - Proszę potwierdzić wpisując "Tak". Proszę załączyć wykaz dostaw lub usług sporządzony w oparciu o zamienny załącznik nr 2 do zapytania Attachment required (0)
6 Wykonawca posiada autoryzację producenta montowanych Urządzeń - Proszę potwierdzić wpisując "Tak". Proszę załączyć stosowny dokument Attachment required (0)
7 Wykonawca posiada ważny certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorców wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych - Proszę w miejscu odpowiedzi wpisać numer Certyfikatu (0)
8 Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej oraz personelem (co najmniej 1 osoba) posiadającym ważny certyfikat F-gazowy dla pracowników wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz ważne świadectwo kwalifikacji grupy energetycznych SEP E1 w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV. - Proszę potwierdzić wpisując "Tak". (0)
9 Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody majątkowe jak i osobowe powstałe w wyniku odpowiedzialności kontraktowej Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). - Proszę potwierdzić wpisując "Tak". (0)
10 Wykonawca akceptuje treść załączonego do zapytania wzoru umowy i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
11 Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). - Proszę potwierdzić wpisując „Nie podlegam wykluczeniu" (0)
Unlock the form

The number of page views: 469