Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 160759 DOSTAWA Namiot pneumatyczny typu pająk o wymiarach 7m x 7m wraz z nadrukiem logo

Dorota Wiśniewska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Obsługi Zakupów
Deadlines:
Published : 16-05-2022 10:01:00
Placing offers : 23-05-2022 10:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na dostawę namiotu


Najważniejsze informacje:

1. Gwrancja minimum 24mc od dnia dostawy

2.  Namiot: pneumatyczny typu pająk o wymiarach 7x7m, 4 nogi. Powierzchnia użytkowa max 50m2, wyposażony w 4 ściany, które można zdemontować, tkanina poliestrowa o gramaturze minimum 300g/m2, powlekana PVC. Wysokość namiotu 180cm w odległości już od 50cm od ściany. W komplecie wszystkie niezbędne elementy mocujące (pompka/agregat jeśli są niezbędne do rozstawienia), Opakowanie do przechowywania.

3. Dostawa do 15.07.2022

4. Rozstawienie w cenie

5. Oznakowanie:  namiot będzie oznakowany logotypem polsko i anglojęzycznym + nazwa. Finalny projekt znakowania zostanie ustalony w momencie akceptacji projektu przez zamawiającego. W cenie projektu 3 bezpłatne poprawki projektu. Postępowanie  poza zakresem stosowania ustawy PZP z dnia 11 września 2020. Wartość umowy może być różna od wartości oferty w postępowaniu. Postępowanie służy wybraniu najkorzystniejszej oferty.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Ilości odpadów podane w postępowaniu są oreintacyjne i mogę ulce zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od potrzeb oraz budżetu zamawiajacego.SPOSÓB OBLICZENIA CENY

W cenie Wykonawca uwzględnia wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu

Cena wyrażona musi być w złotych polskich.Cena musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg zasad arytmetyki.


Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30  dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji zamówienia: dostawa do Kołobrzegu w terminie do 15.07.2022

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod numerem telefonu: Dorota Wiśniewska tel. 61 8546871 e-mail: dwisniewska@ump.edu.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   


Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.


Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

b) oferta został złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,

c) jest nieważna na podstawie przepisów prawa.


„Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (lub konkursu) wykluczony zostanie wykonawca o jakim mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).”

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2022-05-16 10:08 Dorota Wiśniewska Proszę o przyjęcie w wycenie nadruku na wszystkich ścianach

Namiot na stałe podłączony do zasilania.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Namiot - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. - Proszę załączyć jeśli wymagane (0)
4 Oświadczamy, że: - a. Posiadamy uprawnienia oraz licencje do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania umowy; c. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie umowy (0)
5 Oświadczamy, że: - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert. (0)
6 Oświadczamy, że: - w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. (0)
7 wykluczenie - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu przetargowym na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).” (0)
Unlock the form

The number of page views: 258