Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TI.221.01.2022.JG Modernizacja osadnika wtórnego nr IV - centralna oczyszczalnia ścieków w Toruniu

Jacek Glegoła
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 28-04-2022 07:16:00
Placing offers : 20-05-2022 12:00:00
Offers opening : 20-05-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Znak sprawy TI.221.01.2022.JG

 

OGŁOSZENIE

 

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu w regulaminowym trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

 

Modernizacja  osadnika wtórnego nr IV –Centralna Oczyszczalnia Ścieków  w Toruniu”

 

 

Zamawiający zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 2) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 2)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia do stosowania ww. ustawy, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza 5 382 000,00 Euro a samo zamówienie przedmiotowo zakwalifikowano jako sektorowe w rozumieniu art. 7 pkt 35) ww. ustawy.

Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował „Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi /regulaminy”).

 

1.     Wymagania Zamawiającego:

 

·         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

·         Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w SIWZ oraz wzorze umowy

·         Kryterium oceny ofert: Cena 100%

·         Wymagane jest udzielenie 3 letniej gwarancji na wykonane roboty

  • Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert
  • Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS, dostępną między innymi na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „przetargi – platforma zakupowa”, w terminie do dnia  20 maja 2022 r. do godziny 12.00
  • Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani są do załączenia skanu formularza oferty wraz z wymaganymi w postępowaniu załącznikami i dokumentami
  • Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki – oświadczenia) w formie papierowej na adres:

 

Wydział Inwestycji i Remontów Toruńskich Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń


Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji i Remontów – Jacek Glegoła

 

·         W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału w postępowaniu, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną, najkorzystniejszą ofertę

·         Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej („Sprzeciw”) przewidziane w Regulaminie udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - § 9 pkt 1.

 

2.     Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31-35;87-100 Toruń

tel. 56 658 64 00 faks. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania

Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej:

Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulaminy).

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

3.     Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym, wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

4.     Zamawiający nie wyraża zgody, o której mowa w art. 106na ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.  685 ze zm.), na otrzymywanie ustrukturyzowanych faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

5.     Zgodnie z wymogami art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 poz. 424) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

 

 

Załącznik: SIWZ wraz z formularzami i wzorem umowy

 
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Osadniki wtórny nr 4 -przedmiar .pdf pdf 526.65 2022-04-28 07:16:00 Proceeding
Osadnik wtrny nr 4 - zal. 9 - rysunek .pdf pdf 787.55 2022-04-28 07:16:00 Proceeding
Osadnik wtórny nr 4- zal.1 - umowa.pdf pdf 10605.99 2022-04-28 07:16:00 Proceeding
Osadnik wtórny nr 4- SIWZ.pdf pdf 7861.31 2022-04-28 07:16:00 Proceeding
Osadnik wtórny nr 4 - Ogłoszenie .pdf pdf 1062.28 2022-04-28 07:16:00 Proceeding
osadnik wtrórny nr 4 Irodozzal10 (1).docx docx 17.91 2022-04-28 07:16:00 Proceeding
osadnik wtórrny nr 4 zal 4-7 .docx docx 36.42 2022-04-28 07:16:00 Proceeding
Osadnik wtórny nr 4 zal 11 ośw VAT.docx docx 15.5 2022-04-28 07:16:00 Proceeding
osadnik wtórny nr 4 zal 3 formularz oferty.docx docx 34.83 2022-04-28 07:16:00 Proceeding
Osadnik wtórny nr IV - Sprostowanie .pdf pdf 336.59 2022-05-04 06:41:51 Public message
Osadnik Wtórny nr IV- Odp. nr 1.pdf pdf 391.66 2022-05-12 08:35:56 Public message
Osadnik Wtórny nr 4 - zal2 OPZ.pdf pdf 306.34 2022-05-12 12:54:25 Public message
Osadnik Wtórny nr 4 - Odp. nr 2 .pdf pdf 484.04 2022-05-13 11:29:29 Public message
Osadnik Wtórny nr IV- Odp. 3 .pdf pdf 928.99 2022-05-16 13:37:46 Public message
Osadnik Wtórny nr IV- Informacja z otwarcia .pdf pdf 713.22 2022-05-23 11:37:27 Public message
Osadnik - Informacja z wyboru .pdf pdf 381.13 2022-06-07 06:51:37 Public message

Announcements

2022-06-07 06:51 Jacek Glegoła Informacja z wyboru w załączeniu

Osadnik - Informacja [...].pdf

2022-05-23 11:37 Jacek Glegoła Informacja z otwarcia ofert w załączeniu

Osadnik Wtórny nr IV [...].pdf

2022-05-16 13:37 Jacek Glegoła Odpowiedź na pytanie w załączeniu

Osadnik Wtórny nr IV [...].pdf

2022-05-13 11:29 Jacek Glegoła Odpowiedź na pytanie w załączeniu.

Osadnik Wtórny nr 4 [...].pdf

2022-05-12 12:54 Jacek Glegoła Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 do SIWZ w załączeniu

Osadnik Wtórny nr 4 [...].pdf

2022-05-12 08:35 Jacek Glegoła Odpowiedź na pytanie w załączeniu

Osadnik Wtórny nr IV [...].pdf

2022-05-04 06:41 Jacek Glegoła Sprostowanie terminu otwarcia ofert w załączeniu.

Osadnik wtórny nr I [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Modernizacja osadnika wtórnego nr IV- centralna oczyszczalnia ścieków w Toruniu wg .załączników 1 pc. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 799