Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 160511 Wywóz i utylizacja odpadów poremontowych dla Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dorota Wiśniewska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Obsługi Zakupów
Deadlines:
Published : 25-04-2022 14:13:00
Placing offers : 27-05-2022 10:09:33
Offers opening : -
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na wywóz odpadów objętych umową w roku 2022


Proszę o przeliczenie ceny na podane w postępowaniu welkości kontenerów oraz załączenie do postępowania oferty na kontenery które Państwo posiadają.

W jednoczesnym użyciu jest średnio 7 kontenerów.


Postępowanie  poza zakresem stosowania ustawy PZP z dnia 11 września 2020. Wartość umowy może być różna od wartości oferty w postępowaniu. Postępowanie służy wybraniu najkorzystniejszej oferty.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Ilości odpadów podane w postępowaniu są oreintacyjne i mogę ulce zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od potrzeb oraz budżetu zamawiajacego.


O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu dotyczące:


Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca  posiada stosowne uprawnienia i zezwolenia do prowadzenie działalności związanej z przedmiotem zamówienia w tym w szczególności aktualne zezwolenie na transport lub wpis do rejestru, w o którym mowa w Ustawie i odpadach z dnia 14.12.2012.

Ubezpieczenie:

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 20.000,00 zł, której kopię należy przedstawić przed podpisaniem umowy. 


SPOSÓB OBLICZENIA CENY

W cenie Wykonawca uwzględnia wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu

Cena wyrażona musi być w złotych polskich.Cena musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg zasad arytmetyki.


Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30  dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji zamówienia: wg zapotrzebowania Zamawiającego do końca 2022 roku z możliwością przedłużenia

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod numerem telefonu: Dorota Wiśniewska tel. 61 8546871 e-mail: dwisniewska@ump.edu.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   


Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.


Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

b) oferta został złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,

c) jest nieważna na podstawie przepisów prawa.


„Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (lub konkursu) wykluczony zostanie wykonawca o jakim mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).”

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
odpady pobudowlane 2022 WZÓR.docx docx 32.68 2022-04-25 14:13:00 Proceeding
zo poremontowe 2022.pdf pdf 663.56 2022-04-25 14:13:00 Proceeding

Announcements

2022-05-27 10:09 Dorota Wiśniewska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: zmiana ilosci

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 zmieszane odpady pobudowlane dla kontenera o poj. 8m3  cena za 1 kontener 15 pc. - (0)
2 zmieszane odpady pobudowlane dla kontenera o poj. 10m3  cena za 1 kontener 10 pc. - (0)
3 zmieszane odpady pobudowlane dla kontenera o poj. 15m3 cena za 1 kontener 50 pc. - (0)
4 odpadowy gruz dla kontenera o poj. 8m3 cena za 1 kontener 2 pc. - (0)
5 odpadowy gruz dla kontenera o poj. 15m3 cena za 1 kontener 2 pc. - (0)
6 Gruz czysty Pozostałe pojemności kontenerów wg faktycznej objętości za 1 m3 5 m^3 - (0)
7 Odpady zielone Pozostałe pojemności kontenerów wg faktycznej objętości za 1 m3 5 m^3 - (0)
8 Zmieszane odpady poremontowe Pozostałe pojemności kontenerów wg faktycznej objętości za 1 m3 30 m^3 - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. - Proszę załączyć jeśli wymagane (0)
4 Oświadczamy, że: - a. Posiadamy uprawnienia oraz licencje do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania umowy; c. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie umowy (0)
5 Oświadczamy, że: - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert. (0)
6 Oświadczamy, że: - w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. (0)
7 wykluczenie - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu przetargowym na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).” (0)
8 OFERTA załącznik - Proszę załączyć ofertę na faktycznie posiadane kontenery ( min 3 pojemności) Attachment required (0)

The number of page views: 239