Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 520.261.1.1.2022.KK Modernizacja układów napędowych i sterowania, remont części mechanicznej oraz modernizacja systemu informacji pasażerskie monitoringu w 10 tramwajach typu N8C-MF01

Deadlines:
Published : 22-04-2022 12:44:00
Placing offers : 10-06-2022 09:30:00
Offers opening : 10-06-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.89 2022-04-22 12:44:00 Proceeding
02. SWZ.pdf pdf 468.47 2022-04-22 12:44:00 Proceeding
03. Załącznik nr 1 do SWZ - Oferta Wykonawcy.docx docx 28.22 2022-04-22 12:44:00 Proceeding
04. Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ.docx docx 48.32 2022-04-22 12:44:00 Proceeding
05. Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązania innego podmiotu.docx docx 23.18 2022-04-22 12:44:00 Proceeding
06. Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz wykonanych usług.docx docx 23.82 2022-04-22 12:44:00 Proceeding
07. Załącznik nr 5 do SWZ - Przynależność do grupy kapitałowej.docx docx 23.77 2022-04-22 12:44:00 Proceeding
08. Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie.docx docx 22.46 2022-04-22 12:44:00 Proceeding
09. Załącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy .pdf pdf 769.13 2022-04-22 12:44:00 Proceeding
10.1. SWZ po modyfikacjach.pdf pdf 468.69 2022-05-16 09:13:12 Public message
10.2. Projekt umowy po modyfikacjach.pdf pdf 771.51 2022-05-16 09:13:12 Public message
10. Modyfikacja SWZ.pdf pdf 99.95 2022-05-16 09:13:12 Public message
10.3 Załącznik nr 1 do SWZ - Oferta Wykonawcy po modyfikacjach.docx docx 28.48 2022-06-01 11:45:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 94.95 2022-06-10 13:09:57 Public message
Wybór oferty.pdf pdf 105.51 2022-07-05 14:42:04 Public message
Informacja z kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 48.3 2022-06-10 09:30:00 Public message

Announcements

2022-07-05 14:42 Klaudia Kostuch Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty.pdf

2022-06-10 13:09 Klaudia Kostuch Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-10 09:30 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z kwocie [...].pdf

2022-06-01 11:45 Klaudia Kostuch W ślad modyfikacji treści SWZ Zamawiający dołącza zmodyfikowany formularz oferty.
Zmiany zaznaczono na kolor czerwony.

10.3 Załącznik nr 1 [...].docx

2022-05-16 09:13 Klaudia Kostuch Modyfikacja treści SWZ

10.1. SWZ po modyfik [...].pdf

10.2. Projekt umowy [...].pdf

10. Modyfikacja SWZ. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1182