Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZP.271.16.GR.2022 Podziały nieruchomości.

Zamówienia Publiczne
Miasto Radlin
Deadlines:
Published : 14-04-2022 11:03:00
Placing offers : 21-04-2022 09:00:00
Offers opening : 21-04-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Podziały nieruchomości.

1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są podziały nieruchomości.


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Podział działki 1729/218, obręb: Biertułtowy – Radlin, ul. P. I. Rogozina. Wydzielenie części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

2) Podział działki 2090/310, obręb: Biertułtowy. Wydzielenie części nieruchomości zajętej przez pas drogowy drogi publicznej – ul. Wł. Orkana.

3) Podział działek: 3598/132, 3599/132 i 3600/132, obręb: Radlin. Wydzielenie części nieruchomości usytuowanych pod rowem.


3. Istotne warunki realizacji zamówienia:

1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 m-ce od dnia zawarcia umowy;

2) Istotne elementy postępowania zostały określone we wzorze umowy;

3) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy;

4) Kryterium Cena100%;

5) Do postępowania nie zostaną dopuszczone podmioty, które w ostatnich 5 latach nie wykonały lub nienależycie wykonały Zamówienie na rzecz Zamawiającego i z którymi w związku z powyższym została rozwiązana umowa;

6) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zdolność techniczna lub zawodowa:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2021 poz. 1990).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia (świadectwo nadania uprawnień zawodowych (kopia)).

7) W postępowaniu należy podać całkowity koszt brutto za wykonanie całości zamówienia wraz z dostawą.

8) Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 32/4590219

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.

        • tel. 22 101 02 02

        • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
umowa - wzór.pdf pdf 116.48 2022-04-14 11:03:00 Proceeding

Announcements

2022-04-22 11:49 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Niniejszym informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano propozycję cenową firmy:
“GEODETA” Piotr Czarnecki
Radlińskie Chałupki 159
44-300 Wodzisław Śląski;
wartość propozycji cenowej: 10 840,00 zł brutto.
Słownie: dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych, 00/100.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 m-ce od dnia zawarcia umowy;


Wykaz złożonych propozycji cenowych:

1. “GEODETA” Piotr Czarnecki
Radlińskie Chałupki 159
44-300 Wodzisław Śląski
wartość propozycji cenowej: 10 840,00 zł brutto.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia 17 000,00 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Podziały nieruchomości. 1) Podział działki 1729/218, obręb: Biertułtowy – Radlin, ul. P. I. Rogozina. Wydzielenie części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. 2) Podział działki 2090/310, obręb: Biertułtowy. Wydzielenie części nieruchomości zajętej przez pas drogowy drogi publicznej – ul. Wł. Orkana. 3) Podział działek: 3598/132, 3599/132 i 3600/132, obręb: Radlin. Wydzielenie części nieruchomości usytuowanych pod rowem. 1 service Miasto Radlin
Józefa Rymera 15
44-310, Radlin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji: - Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 m-ce od dnia zawarcia umowy; Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. (0)
3 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Zdolność techniczna lub zawodowa. - Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2021 poz. 1990). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Należy dołączyć świadectwo nadania uprawnień zawodowych (kopia). Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. Attachment required (0)
4 Wzór umowy oraz warunki realizacji zamówienia. - Wzór umowy znajduje się w załącznikach do postępowania. Proszę się zapoznać i potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dołączyć odpowiedni dokument. Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 127