Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 520.261.2.104.2021.PR Dostawa amortyzatorów poziomych i pionowych do tramwajów 120NaG i 128NG

Deadlines:
Published : 01-04-2022 09:00:00
Placing offers : 28-04-2022 09:30:00
Offers opening : 28-04-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. ogłoszenie do internetu.pdf pdf 83.58 2022-04-01 09:00:00 Proceeding
02. SIWZ.pdf pdf 490.6 2022-04-01 09:00:00 Proceeding
03. Załacznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx docx 30.56 2022-04-01 09:00:00 Proceeding
04. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 20.66 2022-04-01 09:00:00 Proceeding
05. Załacznik nr 3 do SIWZ - Ośwaidczenie Wykonawcy.docx docx 18.84 2022-04-01 09:00:00 Proceeding
06. Załącznik nr 4 do SIWZ - Obowiązek informacyjny RODO.pdf pdf 128.92 2022-04-01 09:00:00 Proceeding
07. Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy.pdf pdf 217.46 2022-04-01 09:00:00 Proceeding
Wyjasnienia i Modyfikacja SIWZ.pdf pdf 165.2 2022-04-13 08:11:26 Public message
Załacznik nr 1 do wyjasnień i modyfikacji treści SIWZ - Projekt umowy.pdf pdf 217.68 2022-04-13 08:11:26 Public message
02. SIWZ - modyfikacja.pdf pdf 490.5 2022-04-13 08:11:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 39.02 2022-04-28 11:56:31 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 79.21 2022-05-12 12:11:03 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 38.58 2022-04-28 09:30:00 Public message

Announcements

2022-05-12 12:11 Patrycja Roszkowska Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-04-28 11:56 Patrycja Roszkowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-04-28 09:30 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-04-13 08:11 Patrycja Roszkowska Wyjaśnienia i Modyfikacja treści SIWZ

Wyjasnienia i Modyfi [...].pdf

Załacznik nr 1 do wy [...].pdf

02. SIWZ - modyfikac [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 496