Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 54/ZP/2022 „Remont pomieszczeń biurowych ( w budynku KPP Maków Mazowiecki) dla potrzeb BSWP”

Deadlines:
Published : 28-03-2022 12:38:00
Placing offers : 01-04-2022 10:00:00
Offers opening : 01-04-2022 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zaproszenie do złożenia oferty 

dot. udzielenia zamówienia 

wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019)


1. Zamawiający: Wydział Inwestycji i Remontów KWP z/s w Radomiu


    2. Opis przedmiotu zamówienia: „Remont pomieszczeń biurowych ( w budynku KPP Maków Mazowiecki) dla potrzeb BSWP”


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2


    3. Termin realizacji zamówienia: 

Termin wykonania 8 tygodni od daty podpisania umowy 


    4. Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: Leszek Gut tel: 47 701 23 53

                  Andrzej Strzelak tel: 47 701 23 53

                  Jan Milczarczyk tel: 47 701 23 66


    5. Kryteria wyboru ofert: 100 % cena


    6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów 

i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) *: 

a) Formularz ofertowy

b) Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczeniem podatków składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – wg załącznika

c) Oświadczenie RODO – wg załącznika


    7. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści*:… w załączeniu….

Zawarcie umowy powinno nastąpić w terminie 5 dni od dnia następnego, po dniu wyłonienia wykonawcy i ogłoszeniu informacji o wyborze wykonawcy


    8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia: ………nie dotyczy……………


    9. Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy) *: ………zgodnie z umową……………


    10. Sposób przygotowania oferty: na załączonym formularzu oferty – złożenie w postaci elektronicznej na platformie zakupowej. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie składniki i koszty związane z wykonaniem zamówienia.


    11. Miejsce i termin złożenia ofert: https://platformazakupowa.pl (https://platformazakupowa.pl.pn/kwp_radom)

Sekretariat Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu

ul. 11 – go Listopada 37/59, 26-600 Radom, adres email: wir.kwp@ra.policja.gov.pl

w terminie do dnia          01.04.2022 r.     godzina 10:00


    12. Termin otwarcia ofert**: 01.04.2022 r.      godzina 10:30


    13. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

    14. Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji. Liczba Wykonawców zaproszonych do negocjacji 

w przypadku ich podjęcia powinna obejmować przynajmniej trzech Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. W przypadku braku takiej ilości ofert Zamawiający może podjąć negocjacje ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

    15. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO), Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawców przesyłających oferty handlowe będą przetwarzane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11-lisopada 37/59, 26-600 Radom dla potrzeb niezbędnych do udzielania zamówienia publicznego, a dane osobowe/zakupowe najkorzystniejszego pod względem złożonych ofert Wykonawcy do celów realizacji umowy.

    16. Zamawiający wyłącza ze stosowania przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191). 

    17. Zamawiający wyłącza ze stosowania przesyłanie za pośrednictwem Platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych zgodnie z art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia  9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666).


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
oswiadczenia rodo.doc doc 41.96 2022-03-28 12:38:00 Proceeding
OŚWIADCZENIE.doc doc 4.49 2022-03-28 12:38:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 654.67 2022-03-28 12:38:00 Proceeding
przedmiar robót branża budowlana.pdf pdf 229.72 2022-03-28 12:38:00 Proceeding
przedmiar robót branża sanitarna.pdf pdf 16.5 2022-03-28 12:38:00 Proceeding
Schemat pomieszczeń Maków Mazowiecki.pdf pdf 4192.78 2022-03-28 12:38:00 Proceeding
szkic nr 1.pdf pdf 444.84 2022-03-28 12:38:00 Proceeding
szkic nr 2.pdf pdf 662.79 2022-03-28 12:38:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY Maków Mazowiecki.docx docx 10.63 2022-03-28 12:38:00 Proceeding
przedmiar robót branży elektrycznej.pdf pdf 109.01 2022-03-28 14:48:47 Proceeding
Załącznik nr 2 OPZ.pdf pdf 411.68 2022-03-28 14:48:47 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Remont pomieszczeń biurowych ( w budynku KPP Maków Mazowiecki) dla potrzeb BSWP” Ogólny zakres prac budowlanych będzie polegał na wykonaniu prac remontowych w pomieszczeniach Komendy Powiatowej policji w Makowie Mazowieckim. Prace będą polegały na adaptacji obecnych pomieszczeń dla potrzeb Biura Spraw Wewnętrznych Policji. W zakres prac wchodzą branże budowlana, sanitarna, elektryczna i teletechniczna 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)

The number of page views: 209