Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TWI.3201.5.2022 Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) do obiektów Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim

Deadlines:
Published : 06-04-2022 11:44:00
Placing offers : 05-05-2022 10:00:00
Offers opening : 05-05-2022 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx docx 22.08 2022-04-06 11:44:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - formularz cenowy.docx docx 19.25 2022-04-06 11:44:00 Proceeding
Załącznik nr 2A - opis przedmiotu zmówienia.docx docx 18.27 2022-04-06 11:44:00 Proceeding
załącznik nr 3 - JEDZ.doc doc 190.5 2022-04-06 11:44:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy.doc doc 122.5 2022-04-06 11:44:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - oświadczenie_grupa_kapitałowa.docx docx 18.1 2022-04-06 11:44:00 Proceeding
załącznik nr 6 - oświadczenie_o_aktualności_informacji_JEDZ.doc doc 122.5 2022-04-06 11:44:00 Proceeding
załącznik nr 7 - instrukcja_wypełniania_JEDZ.pdf pdf 1672.48 2022-04-06 11:44:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu umowy generalnej.docx docx 13.67 2022-04-06 11:44:00 Proceeding
SWZ_01.04.2022.pdf pdf 11629.5 2022-04-06 11:44:00 Proceeding
2022-OJS068-181465-pl-ts_06.04.2022 r..pdf pdf 127.99 2022-04-06 11:44:00 Proceeding
2022-OJS081-219666-pl-ts.pdf pdf 88.1 2022-04-26 09:12:57 Public message
Wyjaśnienie_nr_1.pdf pdf 1405.43 2022-04-26 09:14:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 316.52 2022-05-05 11:13:56 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 341 2022-05-19 10:25:41 Public message

Announcements

2022-05-19 10:25 Agnieszka Iwanicka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-18 10:38 Agnieszka Iwanicka The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-05 11:13 Agnieszka Iwanicka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-05 10:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, ze zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego kwotę: 6.419.560,80 zł brutto
2022-04-26 09:40 Agnieszka Iwanicka Termin składania ofert
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zgwk_tomaszow w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 05.05.2022 r. do godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2022 r., o godzinie 10:10

Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert - pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa 02.08.2022 r., przy czym w przypadku, gdy zmianie ulegnie termin składania ofert, odpowiedniemu przesunięciu ulegnie termin związania ofertą (art. 220 Pzp).
2022-04-26 09:14 Agnieszka Iwanicka Wyjaśnienie nr 1 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie_nr_1.pdf

2022-04-26 09:12 Agnieszka Iwanicka Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji TED, Dz.U.U.E. 2022/S 081-219666

2022-OJS081-219666-p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 547