Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z garażami wbudowanymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Jedlinie-Zdroju

Janusz Rybka
Biuro Inwestorskie Janusz Rybka
Deadlines:
Published : 05-04-2022 21:00:00
Placing offers : 29-04-2022 10:00:00
Offers opening : 29-04-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
uniewaznienie_Jedlina_Zdrój.pdf pdf 123.66 2022-04-29 11:34:06 Public message
kwota_przeznaczona_Jedlina_Zdroj.pdf pdf 121.59 2022-04-29 10:00:00 Public message

Announcements

2022-04-29 11:34 Janusz Rybka Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy Pzp, równocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia z podstawy prawnej art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania.

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty.


Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Pzp, udostępnił niezwłocznie informację o unieważnieniu postępowania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

uniewaznienie_Jedlin [...].pdf

2022-04-29 10:46 Janusz Rybka Informacja z otwarcia ofert
2022-04-29 10:00 Buyer message Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 13 500 000 zł

kwota_przeznaczona_J [...].pdf

2022-04-28 09:06 Janusz Rybka Zamawiający udostępnia edytowalny Formularz oferty.
W związku z udostępnieniem edytowalnych wzorów formularzy, Zamawiający informuje, że wersją obowiązującą są dokumenty zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia w formie nieedytowalnej (.pdf). Wykorzystanie plików edytowalnych na potrzeby opracowania oferty odbywać się będzie wyłącznie na ryzyko Wykonawcy.
2022-04-26 07:22 Janusz Rybka ZMIANA TREŚCI SWZ
1. W Specyfikacji warunków zamówienia – CZEŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW), w Rozdziale VI. Wizja lokalna, w ust. 1 wykreśla się słowa „na miejscu u zamawiającego”.
2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
3. Zmiana treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy Pzp dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2022-04-21 15:03 Janusz Rybka Stosowanie unijnego zakazu udziału wykonawców rosyjskich w zamówieniach
2022-04-15 09:34 Janusz Rybka 1. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ z dnia 15.04.2022 r.
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego oraz udziela niezwłocznie wyjaśnień.

Pytanie 1/3: Czy montaż stolarki zewnętrznej ma być wykonany jako tz. ciepły montaż?
Odpowiedź 1/3 Tak. Montaż stolarki zewnętrznej ma być wykonany jako tzw. ciepły montaż.


2. INFORMACJE POZOSTAŁE
1. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2. Udzielone wyjaśnienia nie zmieniają treści SWZ, jak też nie zmieniają ogłoszenia.
2022-04-12 21:59 Janusz Rybka WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ z dnia 12.04.2022 r.
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego oraz udziela niezwłocznie wyjaśnień.
2022-04-11 13:52 Janusz Rybka The message was withdrawn by the Buyer.
2022-04-11 13:49 Janusz Rybka Zmiana treści SWZ z dnia 11 kwietnia 2022 r. prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.
2022-04-11 13:46 Janusz Rybka 1. Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp przekazuje w treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego oraz udziela niezwłocznie wyjaśnień.
2. Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 629