Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.8.2022 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych - część 2

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 23-03-2022 12:16:00
Placing offers : 08-04-2022 09:00:00
Offers opening : 08-04-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.)

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zadania: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych część 2.

Krótki opis techniczny: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi o frakcji 2/5, 5/8 mm na lepiszczu z kationowych emulsji asfaltowych klasy C65 B3 PU/RC, wykonany przy użyciu remontera typu patcher, za pomocą którego następuje wprowadzenie pod ciśnieniem kruszywa otoczonego emulsją w miejsce uszkodzonej nawierzchni.

Zakres: Remonty cząstkowe  nawierzchni bitumicznych ciągów dróg powiatowych wskazanych przez Zamawiającego przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej w planowanej ilości 1250 Mg (z zastrzeżeniem prawa opcji, o którym mowa w ust. 4-5) na terenie miasta i gminy Prochowice, gminy Kunice, gminy Ruja i gminy Legnickie Pole, w tym:
1) remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów - mechaniczny sposób wbudowania;
2)roboty zabezpieczające i porządkowe:
a) wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robót (zamawiający wymaga zabezpieczenia robót oddzielnym pojazdem z tablicą zamykającą U-26c dla każdej jednostki remontowej),
b) ustawienie i utrzymanie na czas robót oznakowania zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
c) oznakowanie wyremontowanych odcinków dróg znakami A-28 (sypki żwir) i utrzymanie oznakowania przez okres dwóch tygodni od wykonania remontu,
d) pozostałe roboty wynikające ze specyfikacji technicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdz. IV i rozdz.XXVI SWZ.

4. Termin składania ofert: 08.04.2022 r. do godz. 09:00.


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08da0cb1-ffb1-2542-0a49-7000011595e7.pdf pdf 105.16 2022-03-23 12:16:00 Proceeding
SWZ rozdz. I-XXIV.pdf pdf 375.3 2022-03-23 12:16:00 Proceeding
SIWZ rozdz. XXV Załączniki.zip zip 440.19 2022-03-23 12:16:00 Proceeding
SIWZ rozdz. XXVI Dokumentacja techniczna.zip zip 938.18 2022-03-23 12:16:00 Proceeding
INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf pdf 133.38 2022-04-08 10:54:34 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 171.71 2022-04-19 13:10:57 Public message

Announcements

2022-04-19 13:10 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem postępowania opublikowanym w załączniku do niniejszego komunikatu.

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-04-08 10:54 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z informacją z otwarcia ofert załączoną do niniejszego komunikatu.

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2022-04-08 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia zamawiający przeznaczył kwotę 584250,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 370