Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RIZ.272.6.2022 Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z instalacją gazu i wymianą instalacji c.o. dla budynku Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim

Rafał Halski
Powiat Oleski Department: Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 14-03-2022 12:01:00
Placing offers : 31-03-2022 10:00:00
Offers opening : 31-03-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 314.18 2022-03-14 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 31.18 2022-03-14 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.docx docx 30.33 2022-03-14 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 32.32 2022-03-14 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Projekt umowy.pdf pdf 198.72 2022-03-14 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych.docx docx 25.77 2022-03-14 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wykaz osób.docx docx 29.35 2022-03-14 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 9.zip zip 35638.98 2022-03-14 12:01:00 Proceeding
2022_BZP 00084643_01.pdf pdf 116.34 2022-03-14 12:01:22 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 38.73 2022-03-14 12:01:00 Criterion
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału.docx docx 33.63 2022-03-14 12:01:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 65.99 2022-03-31 10:40:02 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 127.5 2022-04-07 09:53:39 Public message

Announcements

2022-04-07 09:53 Rafał Halski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-31 10:40 Rafał Halski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-31 10:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 600.000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1 - For [...].docx

Załącznik nr 2 - Ośw [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 407