Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PF.261.2.2022.ES Organizacja Kiermaszów Ekonomii Społecznej

Deadlines:
Published : 02-03-2022 14:18:00
Placing offers : 10-03-2022 15:00:00
Offers opening : 10-03-2022 15:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 17 850 79 23 w godzinach od 7.00-15.00. 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe - organizacja Kiemaszów (Automatycznie odzyskany).doc doc 145 2022-03-02 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wzór umowy-skonwertowany(1).pdf pdf 212.82 2022-03-02 14:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.doc doc 215 2022-03-02 14:18:00 Subject of the order
Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy do oceny kryterium społecznego.doc doc 198.5 2022-03-02 14:18:00 Criterion
Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług.doc doc 200.5 2022-03-02 14:18:00 Criterion
Załącznik nr 2 - formularz cenowo-ofertowy.doc doc 209.5 2022-03-02 14:18:00 Criterion
protokół z Wyboru Wykonawcy.pdf pdf 228.07 2022-03-15 09:22:46 Public message

Announcements

2022-03-15 09:22 Agnieszka Guzior Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie przekazuje w załączeniu protokół z wybory Wykonawcy.

protokół z Wyboru Wy [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Organizacja Kiermaszów Ekonomii Społecznej wg załączonego opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - opi [...].doc

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value Attachment required

Załącznik nr 2 - for [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 31.12.2022. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Kryterium społeczne 30% Liczba punktów w kryterium społecznym przyznawana będzie za zatrudnienie na edycje grudniową w roli animatorów (2 osoby) pracowników spółdzielni socjalnych lub przedsiębiorstw społecznych będących w procesie reintegracji społecznej i zawodowej. Attachment required

Załącznik nr 4 - oś [...].doc

(0)
5 Warunek udziału-doświadczenie - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) z należytą starannością co najmniej dwie usługi dotyczące organizacji kiermaszów o wartości minimum 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto 00/100) każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. UWAGA!: Przez usługę organizacji kiermaszów należy rozumieć zapewnienie stoisk wystawowych wraz z ich montażem i demontażem. Attachment required

Załącznik nr 3 - wyk [...].doc

(0)
Unlock the form

The number of page views: 185