Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Or.272.2.2022 „Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2

Magdalena Oczkowicz
Powiat Miechowski Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 17-02-2022 10:08:00
Placing offers : 25-02-2022 09:00:00
Offers opening : 25-02-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu Or.272.2.2022.pdf pdf 158.31 2022-02-17 10:08:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia Or.272.2.2022.docx docx 835.25 2022-02-17 10:08:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz oferty Or.272.2.2022.docx docx 786.2 2022-02-17 10:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Wzór umowy Or.272.2.2022.docx docx 787.46 2022-02-17 10:08:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy dotyczace spełnienia warunków udziału oraz braku przesłanek wykluczenia z postępowania Or. 272.2.2022.docx docx 779.4 2022-02-17 10:08:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 pzp Or.272.2.2022.docx docx 778.82 2022-02-17 10:08:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert Or.272.2.2022.docx docx 29.58 2022-02-25 13:05:26 Public message
Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty Or.272.2.2022.docx docx 791.46 2022-03-04 09:33:46 Public message
Informacja o ponownym wyborze najkorzytsniejszej oferty w Części III Or.272.2.2022.docx docx 787.8 2022-03-08 11:00:00 Public message

Announcements

2022-03-08 11:00 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu informację o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w części III i unieważnieniu części VI zamówienia.

Informacja o ponowny [...].docx

2022-03-04 09:33 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Or.272.2.2022.

Informacja o wyborze [...].docx

2022-02-25 13:05 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu informację z otwarcia ofert w postępowaniu Or.272.2.2022

Informacja z otwarci [...].docx

2022-02-21 10:23 Magdalena Oczkowicz Zamawiający informuje, że w formularzu oferty dla każdej części zamówienia w drugim kryterium oceny ofert należy wpisać skrócenie terminu realizacji o liczbę dni: 0 lub 1 lub 2 lub 3 dni zgodnie z zapisami rozdziału XIX SWZ.
2022-02-21 10:14 Magdalena Oczkowicz Zamawiający informuje, że w Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale XVIII. Sposób i termin składania i otwarcia ofert - właściwym rokiem jest rok 2022 nie zaś 2021-jak wpisano
2022-02-17 10:35 Magdalena Oczkowicz Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Or.272.2.2022 wynosi 59686,00 zł brutto, w tym na
-Część I – ekspres do kawy: 5000,00 zł brutto
-Część II – GPS geodezyjny: 24000,00 zł brutto
-Część III – mobilny wózek na laptopy: 5000,00 zł brutto
-Część IV – profesjonalny wyparzacz do naczyń: 2914,00 zł brutto
-Część V – przecinarka plazmowa: 2545,00 zł brutto
-Część VI – zgrzewarka punktowa: 5590,00 zł brutto
-Część VII – wiertarko – wkrętarka: 14637,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 388