Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-10/22 Dostawa aktualizacji dla urządzenia UTM oraz dostawa urządzenia UTM z aktualizacjami - AE/ZP-27-10/22

Deadlines:
Published : 16-02-2022 10:08:00
Placing offers : 23-03-2022 09:00:00
Offers opening : 23-03-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6. Załącznik Nr 3 - Opis parametrów obecnie używanego przez Zamawiającego urządzenia UTM

7. Załącznik Nr 4 - Wymagania dotyczące parametrów urządzenia UTM stanowiącego przedmiot zamówienia

8.  Załącznik Nr 5 - Wykaz dostaw

9. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

10. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ

11. Załącznik Nr 7a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ

12. Załącznik Nr 8 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 814.5 2022-02-16 10:08:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 156.07 2022-02-16 10:08:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1303.5 2022-02-16 10:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 816 2022-02-16 10:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 87.62 2022-02-16 10:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 129.61 2022-02-16 10:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.docx docx 771.23 2022-02-16 10:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.docx docx 763.23 2022-02-16 10:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 818.5 2022-02-16 10:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 778 2022-02-16 10:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 778 2022-02-16 10:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 7a.doc doc 778.5 2022-02-16 10:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.doc doc 777 2022-02-16 10:08:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 156.57 2022-03-23 09:32:06 Public message
Informacja z otwarcia.PDF PDF 413.95 2022-03-23 13:43:56 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma.PDF PDF 95.13 2022-05-09 15:04:27 Public message

Announcements

2022-05-09 15:04 Zamówienia Publiczne Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze [...].PDF

2022-03-23 13:43 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-03-23 09:32 Zamówienia Publiczne Informacja o której mowa w art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1674