Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: dokumentacja geodezyjna

Radosław Chechłacz
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie Department: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Deadlines:
Published : 10-01-2022 14:17:00
Placing offers : 16-01-2022 23:59:00
Offers opening : 17-01-2022 00:04:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Pruszków, dnia 10 stycznia 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Powiat Pruszkowski, 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30

 

Przedmiot zamówienia (zakres prac):

1.      Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, która będzie stanowiła podstawę do aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dla działki ewidencyjnej nr 359 obrębu 10 miasta Pruszkowa, powiat pruszkowski, w zakresie wydzielenia gruntów objętych orzeczeniem o wywłaszczeniu i odszkodowaniu Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 12 lutego 1973 r., znak GK.IV.6/60/197/72, tj. poprzez opracowanie nowych wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących ww. działki ewidencyjnej w oparciu o opracowanie geodezyjne (operat techniczny) włączone do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 1 grudnia 2014 r., pod identyfikatorem P.1421.2014.5342.

2.      Wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla potrzeb założenia księgi wieczystej na rzecz Skarbu Państwa dawnych działek nr 212 i 260 położonych w Brwinowie, którym obecnie odpowiadają działki nr ew. 232 obr. 06 i dz. nr ew. 1 obr. 07 m. Brwinów. Działki te przeszły na rzecz Skarbu Państwa decyzją Naczelnika Miasta i Gminy w Brwinowie z dnia 29 września 1978 r.

Termin realizacji zamówienia: 29 kwietnia 2022 r.

Cena oferty.

W cenę należy wliczyć wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, tj. należne cła, podatki, transportu, ubezpieczenia, przechowania, materiałów, eksploatacji, itp., a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie Zamawiającego.

Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę złożyć można poprzez platformę zakupową openNexus, dostępną pod adresem platformazakupowa.pl.

Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia   16 stycznia 2022 r. (niedziela), godz. 23:59.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
wzór oferty.docx docx 12.03 2022-01-10 14:17:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 dok. geodezyjna - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.8698 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 238