Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa segregowania, ważenia, pakowania, odbioru, transportu oraz utylizacji odpadów chemicznych niebezpiecznych z jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dorota Wiśniewska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Obsługi Zakupów
Deadlines:
Published : 10-01-2022 09:27:00
Placing offers : 24-01-2022 11:09:24
Offers opening : -
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na

Usługę segregowania, ważenia, pakowania, odbioru, transportu oraz utylizacji odpadów chemicznych niebezpiecznych z jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu o kodach odpadów:

a.      16 05 06*

b.      16 05 07*

c.       16 05 08*

we własnych pojemnikach, własnym sprzętem i środkami.


 Kody CPV zamówienia: 90.50.00.00-2, 90.52.00.00-8, 90.52.40.00-6.

Postępowanie   poza zakresem stosowania ustawy PZP z dnia 11 września 2020

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą wykaże, że posiada uprawnienia oraz zezwolenia do wykonywania przedmiotu zamówienia

 

  1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną pokrywającą ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonej działalności na osobach lub mieniu Zamawiającego.

 

  1. Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie jej prowadzenia – wykonał prawidłowo przynajmniej 2 usługi polegające na odbiorze i utylizacji odpadów chemicznych o kodach 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*. -Załącznik - formularz usług podobnych 
Istotne informacje:

Zbiory odpadów odbywają się raz na kwartał w terminie ustalonym z Zamawiającym

Ilości odpadów oszacowane zostały na podstawie zużycia z lat poprzednich i mogą ulec zmianie.SPOSÓB OBLICZENIA CENY

W cenie Wykonawca uwzględnia wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu

Cena wyrażona musi być w złotych polskich.Cena musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg zasad arytmetyki.


Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji zamówienia: do 31.12.2022

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod numerem telefonu: Dorota Wiśniewska tel. 61 8546871 e-mail: dwisniewska@ump.edu.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   


Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.


Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

b) oferta został złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,

c) jest nieważna na podstawie przepisów prawa.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wykaz usług.docx docx 14.42 2022-01-10 09:27:00 Proceeding
wzór UMOWA 2021utylizacja chemikaliów.docx docx 20.84 2022-01-10 12:49:49 Proceeding

Announcements

2022-01-24 11:09 Dorota Wiśniewska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Postępowanie anulowane na wszystkich etapach
2022-01-13 14:58 Dorota Wiśniewska Ilości podane w postępowaniu są szacunkowe, Zamawiający udzieli zamówienia w wysokości przeznaczonego budżetu na jego wykonanie

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych 5980 kg - (0)
2 16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne 10 kg - (0)
3 16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne 10 kg - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. - Proszę załączyć jeśli wymagane (0)
4 Oświadczamy, że: - a. Posiadamy uprawnienia oraz licencje do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania umowy; c. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie umowy (0)
5 Oświadczamy, że: - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert. (0)
6 Oświadczamy, że: - w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. (0)
7 Formularz usług podobnych - proszę załączyć Attachment required (0)
8 Ważne zezwolenie - proszę załączyć Attachment required (0)

The number of page views: 364