Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IDS.JW-2/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej

Justyna Węgrzyn
Gmina Bełżyce
Deadlines:
Published : 03-01-2022 14:14:00
Placing offers : 10-01-2022 09:00:00
Offers opening : 10-01-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Gmina Bełżyce (nasza geolokalizacja) zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Niniejsze postępowanie jest zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny zmian lub unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający prze­dłuży termin ich składania.

Tym samym Wykonawca zrzeka się wszelkich rozszerzeń. Do przedmiotowego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Pzp. Termin ważności oferty: 30 dni. Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.


Klauzula RODO


W sprawach merytorycznych proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

Urząd Miejski w Bełżycach

osoba do kontaktu: ________________________

nr telefonu: _______________________________________

W sprawach związanych z obsługą platformy:

Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Opracowanie dokumentacji technicznej:


Przebudowa drogi gminnej nr 107022L ul. Mała na

Działka numer 274 obręb Bełżyce-Centrum

Opracowanie obejmuje w szczególności:


-Opracowanie materiałów do zgłoszenia przebudowy drogi gminnej obejmującej nową nawierzchnię bitumiczną na całym odcinku drogi oraz przebrukowanie chodników. 


Wykonawca podejmujący się realizacji w/w zadań zobowiązany będzie do:


  • opracowania projektu technicznego

  • opracowania kosztorysu ofertowego, inwestorskiego oraz przedmiaru robót

  • opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

  • opracowania projektu stałej organizacji ruchu,

Zakres dokumentacji projektowej w każdym z pakietów:

  1. 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji edytowalnej elektronicznej projektu technicznego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych z dołączonym oświadczeniem projektanta, a także sprawdzającego o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  1. 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w edytowalnej wersji elektronicznej (format .ath) przedmiaru robót oraz kosztorysów;

  1. opracowanie 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w edytowalnej wersji elektronicznej (format .doc) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

  2. opracowanie 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (format .dwg) zatwierdzonego przez odpowiedni organ projektu stałej organizacji ruchu dla całego opracowywanego odcinka

  1. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań na etapie postępowania przetargowego przeprowadzanego w oparciu o przygotowane przez wykonawcę materiały oraz odpowiedzi na pytania wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na etapie przeprowadzania procedury przetargowej

Czas realizacji: 45 dni od dnia podpisania umowy. 

UWAGA: W obszarze objętym realizacją występuje Stanowisko archeologiczne 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
wzór umowy.doc doc 87.5 2022-01-03 14:14:00 Proceeding

Announcements

2022-01-10 10:39 Justyna Węgrzyn W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą cenowo : MICHAŁ JUKOWSKI cena gross 10 455.00 zł.
Ponadto oferty złożyli: MEDOS Marcin Kępa- cena gross 15 375,00 zł., Your Investment Sp. z o.o.- cena gross 21 402.00 zł.

Wykonawcę prosi się o skontaktowanie z Panią Justyną Węgrzyn tel. 81-516-27-41 lub j.wegrzyn@bezlyce.pl w celu podpisania umowę na realizację zadania

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przebudowa drogi gminnej nr 107022L ul. Mała - 1 service Gmina Bełżyce
Lubelska 3
24-200, Bełżyce
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 235