Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad budową ulicy Topolowej w Borkowie - ETAP I

Milena Pomirska
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Referat Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 31-12-2021 11:45:00
Placing offers : 17-01-2022 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na usługę
polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej

nad budową ul. Topolowej w Borkowie

 

I.    Zamawiający:

Gmina Pruszcz Gdański

ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo

II.   Przedmiot  zamówienia:

1.   Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w branży elektrycznej  nad budową ulicy Topolowej w Borkowie

2.   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych
w  projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

III. Termin realizacji zamówienia: zakończenie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi po odbiorze końcowym robót budowlanych (przewidywany termin: listopad 2022 r.)

IV. Kryteria wyboru oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Cena – 100%.

V.  Sposób przygotowania oferty:

1.   Ofertę cenową należy złożyć na platformie zakupowej pod adresem www.platformazakupowa.pl

2.   Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.

VI. Badanie ofert:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Oferta zostanie odrzucona jeśli:

  • jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
  • wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających
    wyjaśnień.

VII.   Miejsce i termin złożenia oferty:

1.   Ofertę cenową należy złożyć na platformie zakupowej pod adresem www.platformazakupowa.pl

2.   Termin składania ofert – 17.01.2022 r. do godz. 8:00

VIII.  Informacje dodatkowe:

1.     Przystępujący do zapytania ofertowego jest obowiązany  załączyć  do przedkładanej oferty kserokopię decyzji nadającej wykonawcy uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami             budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń        elektrycznych i elektroenergetycznych  oraz  kserokopię aktualnego  zaświadczenia  Polskiej Izby        Inżynierów Budownictwa potwierdzającego członkostwo.

2.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.

3.     Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi elektronicznie wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

4.     W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu podpisania umowy.

5.     Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może
wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

6.     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

7.     Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).

 

IX. Osoba uprawniona do kontaktów:

Milena Pomirska   tel. 58 692-94-41

e-mail: mpomirska@pruszczgdanski.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 130.53 2021-12-31 11:45:00 Proceeding
projekt umowy.pdf pdf 162.14 2021-12-31 11:45:00 Proceeding
PW - oświetlenie.pdf pdf 9115.9 2021-12-31 11:45:00 Proceeding
zapytanie ofertowe.pdf pdf 209.21 2021-12-31 11:45:00 Proceeding
zakres inwestycji.pdf pdf 1316.34 2021-12-31 11:47:24 Proceeding
protokół z postępowania.pdf pdf 209.21 2022-01-20 14:31:47 Public message

Announcements

2022-01-20 14:31 Milena Pomirska Zamawiający dokonał wyboru oferty. W załączeniu protokół z postępowania.

protokół z postępowa [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad budową ulicy Topolowej w Borkowie - 1 service Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Zakątek 1
83-000, Juszkowo
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.8698 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zakończenie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi po odbiorze końcowym robót (przewidywany termin listopad 2022). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Projekt umowy, dokumentacja projektowa, zakres inwestycji - Zapoznanie się z projektem umowy, dokumentacją projektową, zakresem inwestycji. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 751