Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GZGKiM.3331-86/21.WK Pobory i badania próbek wody i ścieków.

Patrycja Kantorska
Urząd Gminy Wągrowiec Department: GZGKIM
Deadlines:
Published : 22-12-2021 14:01:00
Placing offers : 29-12-2021 11:00:00
Offers opening : 29-12-2021 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

 • tel. 22 101 02 02

 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.GZGKiM.3331-86/21.WK Wągrowiec, 22.12.2021 r.Zamawiający:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

ul. Janowiecka 98A

62-100 Wągrowiec

tel. 067 26 21 462

e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl

reprezentowany przez Agnieszkę Ciemachowską – DyrektoraZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

na realizację zadania polegającego na wykonaniu poborów próbek i wykonaniu analiz laboratoryjnych: wody surowej, wody uzdatnionej, ścieków oczyszczonych, ścieków surowych, ścieków popłucznych.


 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie jest udzielane przez Zamawiającego sektorowego w celu prowadzenia działalności sektorowej określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).

Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą progów unijnych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający prowadzi postępowanie poza regulacjami określonymi w ustawie Pzp, w formie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2021 Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.


 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie poborów próbek oraz wykonanie analiz laboratoryjnych wody surowej, wody uzdatnionej, ścieków oczyszczonych, ścieków surowych, ścieków popłucznych oraz komunalnych osadów ściekowych, z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Wągrowiec (wiejskiej), przez laboratorium badawcze posiadające aktualną akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji, przy zastosowaniu metod referencyjnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) oraz zalecanych norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Terminy planowanych poborów zostaną określone w umowie zawartej z wybranym wykonawcą.

Zakres i liczba planowanych badań:

Rodzaj badanej próbki

Ilość badań [szt.]

Badane parametry

Ściek surowy – pobór całodobowy

12

BZT5

ChZTCr

zawiesina ogólna

Ściek oczyszczalny – pobór całodobowy

12

BZT5

ChZTCr

zawiesina ogólna

Ściek popłuczny – zakres A

30

zawiesina ogólna

żelazo

Ściek popłuczny – zakres B

12

Zawiesina ogólna

żelazo

pH

Woda surowa – zakres A

4

barwa, mętność, zapach, odczyn, zasadowość, przewodność, wapń, azotyny, azotany, amoniak, chlorki, siarczyny, żelazo ogólne, mangan, fosforany, sód

Woda surowa – zakres B

2

Barwa, mętność, zapach, odczyn, twardość ogólna, przewodność, wapń, azotyny, azotany,amoniak, chlorki, siarczyny, żelazo ogólne, mangan, fosforany, sód

Woda uzdatniona – monitoring kontrolny

32

Eschericia coli (e.coli), bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna

Woda uzdatniona – monitoring przeglądowy

8

Eschericia coli (e.coli), bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna,

enterokoki, akrylamid, antymon, arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, ∑ pestycydów, rtęć, selen, ∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu, ∑ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Trihalometany – ogółem (∑THM), glin (Al.), jon amonu, chlorki, mangan, siarczany, sód, utlenialność z KmnO4, żelazo, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, trichlorometan (chloroform), magnez, twardość

Promieniotwórczość wód przeznaczonych do spożycia

8

226Ra, 228Ra, 3H, 222Rn


Zamawiający zastrzega, iż ilość poszczególnych badań podanych w niniejszym punkcie jest ilością minimalną, ujętą w harmonogramie poboru prób stanowiącym załącznik nr 2 do projektu umowy i ich ilość może się zwiększyć, w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówienia może zwiększyć się maksymalnie o 30%.


 1. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający poniższe warunki:

 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

 2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 03.01.2022 – 31.12.2022 r.


 1. Wynagrodzenie wykonawcy:

  1. Rozliczenie następować będzie według faktycznie wykonanej usługi na podstawie ilości i ceny jednostkowej netto przedstawionej w ofercie. Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  2. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego.

  3. Wykonawca wartość zamówienia przedstawia w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia na stronie https://gzgkimwagrowiec.pl lub https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings.

  4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres trwania umowy.

  5. Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywania.

  6. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).


 1. Warunki rozliczenia:

Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura. Podstawą do wystawienia faktury będzie przekazanie Zamawiającemu kompletnych sprawozdań z wykonanych badań. Zapłata za wykonane usługi nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

 1. Sposób przygotowania oferty przez Wykonawcę:

  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim; dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  2. Na ofertę składa się: wypełniony formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania. Wykonawca może przygotować ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych przez niego wzorach. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom Zapytania.

  3. Ofertę należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”.

  5. W przypadku wykorzystania formatu XadES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XadES.

  6. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty znajduje się w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

  7. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.

  8. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.

  9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 Mb bnatomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

  10. Wykonawca złoży ofertę do dnia 29 grudnia 2021 roku do godziny 11:00 prawidłowo podpisaną ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej na stronie thhps://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings. Oferty złożone w innej formie podlegają odrzuceniu.


 1. Termin otwarcia ofert: 29.12.2021 r. do godz. 11.05

 2. Informacja z otwarcia ofert:

  Informacja z otwarcia ofert zostanie umieszczona wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings


 1. Prz wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował:

  1. Kryterium wyboru ofert przez Zamawiającego: cena

  2. Waga kryterium: 100%.


 1. Pozostałe informacje:

Kontaktowanie się z Zamawiającym:

a. w przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza „Wyślij wiadomość”,

b. w przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus, czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platfomazakupowa.pl


 1. Podpisanie umowy:

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający podpisze umowę, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 1. Zmiana treści zaproszenia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeśli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie i jest ono dla nich wiążące. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.


 1. Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 14 62, e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl, reprezentowany przez dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane W CELU REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty

2. Załącznik nr 2 – projekt umowy


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
projekt umowy na badania 2022.pdf pdf 77.73 2021-12-22 14:01:00 Proceeding
Załącznik nr 1 formularz ofertowy.pdf pdf 68.45 2021-12-22 14:01:00 Proceeding
załącznik nr 2 do umowy-harmonogramy poborów na 2021.pdf pdf 55.15 2021-12-22 14:01:00 Proceeding
zaproszenie- badania na 2022.pdf pdf 164.52 2021-12-22 14:01:00 Proceeding
Załącznik nr 1 formularz ofertowy.doc doc 24 2021-12-22 14:01:00 Criterion
odpowiedź na pytania1.pdf pdf 93.98 2021-12-27 13:41:11 Public message
sprostowanie1.pdf pdf 31.67 2021-12-27 13:45:02 Public message
załącznik nr 2 do umowy poprawiony-harmonogram poborów na 2022.pdf pdf 55.15 2021-12-27 13:45:02 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 111.11 2021-12-30 12:00:47 Public message
wybór oferty.pdf pdf 116.22 2022-01-11 11:02:46 Public message

Announcements

2022-01-11 11:02 Patrycja Kantorska Zamawiający udostępnia raport z wyboru oferty.

wybór oferty.pdf

2021-12-30 12:00 Patrycja Kantorska Zamawiający podaje informacje o złożonych ofertach w postępowaniu "Pobory i badania próbek wody i ścieków".

informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-29 14:06 Patrycja Kantorska Na sfinansowanie zamówienia "Pobory i badania próbek wody i ścieków" Zamawiający przeznaczył kwotę 22514,55 zł.
2021-12-27 13:45 Patrycja Kantorska W związku z prowadzonym postępowaniem pn. "Pobory i badania próbek wody i ścieków" Zamawiający prostuje zapis zawarty w Załączniku nr 2 do Projektu umowy, w tabeli "Promieniotwórczość wód przeznaczonych do spożycia" poprzez dodanie kolejnego wersu - SUW Pawłowo Żońskie.

sprostowanie1.pdf

załącznik nr 2 do um [...].pdf

2021-12-27 13:43 Patrycja Kantorska The message was withdrawn by the Buyer.
2021-12-27 13:41 Patrycja Kantorska Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania od Oferenta. Treść pytań wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami stanowi załącznik do komunikatu.

odpowiedź na pytania [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Załącznik nr 1 formu [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Realizacja w okresie 03.01.2022-31.12.2022, zgodnie z załączonym harmonogramem. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunki formalne - Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do realizacji zamówienia oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam" (0)
5 Akceptacja wzoru umowy - Akceptuję warunki określone w umowie stanowiącej załącznik nr 2. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 222