Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-58/21 Dostawa aparatu RTG do radiologicznej diagnostyki śródoperacyjnej 1 szt. - AE/ZP-27-58/21

Deadlines:
Published : 21-12-2021 10:39:00
Placing offers : 26-01-2022 09:00:00
Offers opening : 26-01-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:


1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SWZ

3/Formularz  Ofertowy

4/Załącznik Nr 1- Formularz  Cenowy 

5/Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu 

6/Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy 

7/Załącznik Nr 4 - Wykaz dostaw 

8/Załącznik Nr 5 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia 

9/Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

10/Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ 

11/Załącznik Nr 7a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ 

12/Załącznik Nr 8 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

13/Załącznik Nr 9 - Projekt ochrony radiologicznej

14/Załącznik Nr 10 - Wzór umowy w zakresie zasad ochrony danych osobowych 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 74.5 2021-12-21 10:39:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 164.13 2021-12-21 10:39:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1028.62 2021-12-21 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 797.5 2021-12-21 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 85.67 2021-12-21 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 127.96 2021-12-21 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 40 2021-12-21 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 80.5 2021-12-21 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 125.5 2021-12-21 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 42 2021-12-21 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 42.5 2021-12-21 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 7a.doc doc 42.5 2021-12-21 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.doc doc 41 2021-12-21 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 9.pdf pdf 598.5 2021-12-21 10:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 10.docx docx 19.55 2021-12-21 10:39:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 67.26 2022-01-14 09:18:44 Public message
Opinia sanitarna WSSE w Krakowie.PDF PDF 556.12 2022-01-14 09:20:27 Public message
Projekt wykonawczy architektura.zip zip 81256.74 2022-01-14 09:20:27 Public message
Projekt wykonawczy wentylacja i klimatyzacja.zip zip 16414.47 2022-01-14 09:20:27 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 6905.7 2022-01-14 09:20:27 Public message
Załącznik Nr 5 PO ZMIANIE.doc doc 126.5 2022-01-14 09:20:27 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.PDF PDF 259.41 2022-01-26 09:25:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 304.59 2022-01-26 11:13:06 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 558.49 2022-03-02 12:01:12 Public message

Announcements

2022-03-02 12:01 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-01-26 11:13 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-01-26 09:25 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].PDF

2022-01-14 09:20 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ wraz z Załącznikiem Nr 5 do SWZ po zmianie treści SWZ oraz Projekt wykonawczy Branża wentylacja i klimatyzacja, Projekt wykonawczy Branża architektura i Opinia sanitarna WSSE w Krakowie z dnia 20.10.2015r.
UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26.01.2022 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz. 10:00

Opinia sanitarna WSS [...].PDF

Projekt wykonawczy a [...].zip

Projekt wykonawczy w [...].zip

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Załącznik Nr 5 PO ZM [...].doc

2022-01-14 09:18 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1542