Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZK.272.10.2021 USŁUGI SPOŁECZNE: Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach projektu „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim”.

Awatar Pracownika
Marcin Nowak
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu Department: Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
Deadlines:
Published : 16-12-2021 13:09:00
Placing offers : 30-12-2021 09:00:00
Offers opening : 30-12-2021 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zaprasza do złożenia ofert na USŁUGI SPOŁECZNE: Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach projektu „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień – Nazwy i Kody CPV

Kod główny: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kody dodatkowe: 80000000-4  usługi edukacyjne i szkoleniowe

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

TRYB POSTĘPOWANIA: ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie niniejsze nie jest przeprowadzone na zasadach przewidzianych przez Ustawę z dnia 11 września 2019 r. (tj. z dnia 18 maja 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) Prawo zamówień publicznych. 

W postępowaniu można składać oferty częściowe, prosimy wypełnić poniższy formularz w częściach na które składacie Państwo ofertę i załączyć formularz ofertowy (dla każdej części zamówienia oddzielnie) oraz załącznik nr 2.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

- niewystarczających środków na realizację zamówienia,

- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 56 683 53 80 w. 81

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Ilość w formularzu oznacza ilość kursów (nie ilość nauczycieli kierowanych na kurs). Należy podać cenę całkowitą brutto za kurs zgodnie z wymogami SWZ.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zalacznik_nr_2.doc doc 268 2021-12-16 13:09:00 Proceeding
SWZ_z_zalacznikami_1_3.doc doc 857 2021-12-16 13:09:00 Proceeding
protokol_z_sesji_otwarcia.pdf pdf 365.98 2021-12-30 12:45:58 Public message
wybór_oferty-sig.pdf pdf 491.62 2022-01-03 15:07:36 Public message

Announcements

2022-01-03 15:07 Marcin Nowak Wybór oferty - Protokół wyboru Wykonawcy według zasady konkurencyjności.

wybór_oferty-sig.pdf

2021-12-30 12:45 Marcin Nowak Informacja z sesji otwarcia ofert.

protokol_z_sesji_otw [...].pdf

2021-12-30 09:02 Marcin Nowak Zamawiający podaje kwotę jaką może przeznaczyć na realizację zadania: 82.100,00 zł brutto
z podziałem na części:
Część I: Kurs programowania Boothcamp Python – 8.500,00 zł brutto
Część II: Kurs obsługi programów do nagrywania i montażu filmów (e-learning) – 2.200,00 zł brutto
Część III: Kurs zawodowy Florysta – 1.200,00 zł brutto
Część IV: Kurs kucharz z elementami cateringu – 5.200,00 zł brutto
Część V: kasjer walutowy – 7.500,00 zł brutto
Część VI: złoto dewizowe – 7.500,00 zł brutto
Część VII: kurs cukierniczy – dekoracja kremem maślanym - 8.000,00 zł brutto
Część VIII: kurs cukierniczy – dekoracja papierem waflowym - 8.000,00 zł brutto
Część IX: kurs cukierniczy – tworzenie figurek z masy cukrowej - 8.000,00 zł brutto
Część X: kurs carvingu – 20.000,00 zł brutto
Część XI: kurs planowania przestrzennego – 6.000,00 zł brutto
2021-12-23 09:02 Marcin Nowak Odpowiedź na pytanie do SWZ

Część X – kurs carving. Zamawiajacy podaje, że w ZS 2 Kowalewie Pomorskim jest są do przeszkolenia 3 grupy po 10 osób i 16 godz/grupę oraz w ZS w Golubiu jest do przeszkolenia 1 grupa 10 osobowa i 8 godz./grupę.
Jak prawidłowo uzupełnić formularz ofertowy. Czy Wykonawca może dokonać modyfikacji i podać cenę za 1 osobę w ZS w Kowalewie Pomorskim i cenę za 1 osobę w Golubiu ? Z uwagi na inną ilość godzin szkolenia w każdej ze szkół cena za 1 osobę będzie inna.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację formularza ofertowego. Prosimy o podanie ceny gross za jednego uczestnika kursu i ceny za cały zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednej usługi szkoleniowej w dwóch szkołach i cena powinna zostać podana za jednego uczestnika kursu oraz za cały zakres zamówienia. Jest to jedno zamówienie, za które Zamawiający będzie dokonywał opłaty zgodnie z przedstawionym projektem umowy.
2021-12-22 11:42 Marcin Nowak Odpowiedzi na zapytania do SWZ:

Zapytanie 1.
Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o podanie do Części II: Kurs obsługi programów do nagrywania i montażu filmów (e-learning) ilości godzin jaką ww. kurs będzie łącznie trwał. W opisie przedmiotu zamówienia brakuje tej istotnej informacji.

Zamawiający nie wskazuje ilości godzin ponieważ platforma z kursem musi być dostępna przez okres trwania umowy, natomiast zgodnie z zapisami par. 2 projektu umowy w pkt 3 .... nauczyciel uczy się on-line, samodzielnie w trybie asynchronicznym z odpowiednio przygotowanego i udostępnionego materiału dydaktycznego.

W myśl tych zapisów nauka trwa w trybie asynchronicznym, nauczyciel musi mieć dostęp do platformy i uczyć się samodzielnie w dowolnym czasie i przez indywidualnie dostosowany dla siebie czas nauki.
Musi “przerobić materiał” na platformie zgodnie z wskazanymi tematami w okresie realizacji umowy.


Zapytanie 2.
Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o podanie max. ilości godzin w ciągu dnia jaką będzie mógł być prowadzony kurs w części VII, części VIII, części IX i części X. Informacja ta pozwoli nam oszacować koszt zapewnienia przerwy kawowej i lunchu.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca może przeprowadzić zajęcia w dowolnym dniu roboczym tygodnia, od pn-pt w godzinach od 15.00-21.00, w soboty i niedziele od 8.00-20.00 (zastrzegamy sobie możliwość dopasowania terminu zajęć do harmonogramu zajęć szkolnych) lub ferie zimowe.

W myśl tych zapisów maksymalna ilość godzin w dni robocze to 6 godzin zegarowych (8 dydaktycznych po 45 min.), natomiast w weekendy 12 godzin zegarowych, tj. 16h dydaktycznych po 45 min. w sobotę i 16h dydaktycznych w niedzielę.

Prosimy wziąć pod uwagę, że Zamawiający wymaga min. jednej przerwy kawowej 30-minutowej każdego dnia szkolenia.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Część I: Kurs programowania Boothcamp Python - 1 pc. - (0)
2 Część II: Kurs obsługi programów do nagrywania i montażu filmów (e-learning) - 1 pc. - (0)
3 Część III: Kurs zawodowy Florysta - 1 pc. - (0)
4 Część IV: Kurs Kucharz z elementami cateringu - 1 pc. - (0)
5 Część V: kasjer walutowy - 1 pc. - (0)
6 Część VI: złoto dewizowe - 1 pc. - (0)
7 Część VII: kurs cukierniczy – dekoracja kremem maślanym - 1 pc. - (0)
8 Część VIII: kurs cukierniczy – dekoracja papierem waflowym - 1 pc. - (0)
9 Część IX: kurs cukierniczy – tworzenie figurek z masy cukrowej - 1 pc. - (0)
10 Część X: kurs carvingu - 1 pc. - (0)
11 Część XI: kurs planowania przestrzennego - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. (0)
3 Miejsce realizacji - Prosimy pamiętać o uzupełnieniu w formularzu ofertowym miejsca realizacji kursu (0)
Unlock the form

The number of page views: 476