Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Obsługa prawna

Paulina Maciejewska
Urząd Gminy Wągrowiec Department: GZGKIM
Deadlines:
Published : 08-12-2021 14:14:00
Placing offers : 15-12-2021 13:00:00
Offers opening : 15-12-2021 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

GZGKiM.3331-92/21.KS                                                                                                                                                           Wągrowiec, dnia 8 grudnia 2021r.

 

ZAPROSZENIE

Zamawiający:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Wągrowcu

reprezentowany przez

Agnieszkę Ciemachowską – Dyrektora

62 – 100 Wągrowiec

ul. Janowiecka 98A

Tel, fax - 67 26 21 462

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA :

,,Obsługa prawna

 

I Opis przedmiotu zamówienia

Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą 130.000 zł netto, postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r, poz. 1129) w formie rozeznania cenowego w oparciu o Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

 

II Przedmiot  zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze prawnej na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, zwanego dalej Zakładem.

 2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:

a)       udzielania porad i konsultacji prawnych,

b)      opiniowania wewnętrznych aktów normatywnych Zakładu (regulaminów, zarządzeń).

c)       sporządzania opinii prawnych na życzenie Zleceniodawcy:

·         spraw skomplikowanych;

·         zawarcia umów długoterminowych lub nietypowych albo dotyczących przedmiotu znacznej wartości;

·         rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy;

·         odmowy uznania zgłoszonych roszczeń;

·         zawarcia ugody;

d)      doradztwa bieżącego w zakresie zawieranych umów cywilnoprawnych oraz uczestniczenia w ich tworzeniu,

e)       doradztwa w zakresie prawa pracy, prawa zamówień publicznych,

f)        doradztwa prawnego w zakresie wszczynanych i toczących się postępowań sądowych,

g)      interpretowania obowiązujących przepisów prawa, udzielania informacji o ich zmianach, uchybieniach w zakresie ich przestrzegania oraz skutkach uchybień,

h)      informowania Zleceniodawcy o obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Zleceniodawcy,

i)        reprezentowania Zleceniodawcy przed organami państwa, w szczególności przed sądami powszechnymi, w postępowaniu egzekucyjnym oraz przed organami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej,

j)        udzielania pomocy prawnej pracownikom Zakładu w zakresie wykonywanych przez nich zadań,

k)      wykonywanie innych czynności związanych z ochroną interesów prawnych Zleceniodawcy.

.      3. W  celu realizacji powyższych obowiązków, Wykonawca będzie świadczyć usługi prawne w siedzibie Zamawiającego przez minimum 12 godzin w miesiącu z częstotliwością minimum 3 dyżurów rozłożonych równomiernie w skali miesiąca.

 

III Wymagania formalne:

1. Wykonawca powinien dysponować osobą posiadającą tytuł radcy prawnego – udokumentowany wpis na listę radców prawnych dołączony do składanej oferty.

2. Wykonawca powinien posiadać minimum dwuletnie doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego – udokumentowanie poprzez dołączenie referencji do składanej oferty.

 

IV Termin realizacji zamówienia:. Od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

 

V Sposób przygotowania oferty przez Wykonawcę      

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim; dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

2. Na ofertę składa się: wypełniony formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia  Wykonawca może przygotować ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych przez niego wzorach. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom Zapytania.

3.  Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4.  W procesie składania oferty, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty znajduje się w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.

9. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.

10. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

 

VI Sposób oraz termin składania ofert

  1. Prawidłowo podpisaną ofertę należy złożyć na stronie internetowej prowadzonego postępowania  platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja do dnia 15 grudnia 2021r. do godz. 13.00.
  2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączeniu  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
  3. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
  4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę oraz godzinę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty - poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
  5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

 

VII Termin otwarcia ofert

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2021r. o godz.13.05 poprzez odszyfrowanie ofert złożonych na „plalformazaupowa.pl”.
  2. Ponieważ otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, Zamawiający zastrzega, że w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
  3. W przypadku, o którym mowa w ust.2, Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
  4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

a)         nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b)         cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

6.       Informacja, o której mowa w ust.5 zostanie opublikowana na stronie postępowania na https://platformazakupowa.pl/transakcja   w sekcji ,,Komunikaty”.

 

VIII Zapytania o przedmiot zamówienia:
Kontaktowanie się z Zamawiającym:

a)       w przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość", lub pod nr tel. 67 262 14 62 (osoby do kontaktu: Paulina Maciejewska – specjalista ds. kadr i obsługi sekretariatu, Agnieszka Ciemachowska - dyrektor), Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A 62-100 Wągrowiec tel. +48 67 262 14 62 e –mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl https://gzgkimwagrowiec.pl/

b)      w przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

IX Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się::

1.       Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego: cena,

2.       Waga kryterium: 100%.

X Podpisanie umowy:

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci realizację przedmiotu zamówienia.  

 

XI Zmiana treści zaproszenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie i jest ono dla nich wiążące.

 

XII Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy wysokość środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

 

XIII Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1.  Administratorem Państwa danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 14 62, e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl, reprezentowany przez Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane W CELU REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5.  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

·         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

·         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

·         prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

·         prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

       8.Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

       9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

DYREKTOR

Agnieszka Ciemachowska 

 

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Wzór umowy.

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz oferty - załącznik 1.pdf pdf 127.04 2021-12-08 14:14:00 Proceeding
Umowa o świadczenie usługi prawnej.pdf pdf 119.64 2021-12-08 14:14:00 Proceeding
Obsługa prawna.pdf pdf 291.8 2021-12-08 14:14:00 Proceeding
Formularz oferty - załącznik 1.pdf pdf 127.04 2021-12-08 14:14:00 Criterion
Umowa o świadczenie usługi prawnej.pdf pdf 119.64 2021-12-08 14:14:00 Criterion
SKM_C25821121711230.pdf pdf 87.15 2021-12-17 10:13:47 Public message

Announcements

2021-12-17 10:13 Paulina Maciejewska Informacja z otwarcia ofert

SKM_C25821121711230. [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Formularz oferty - z [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wymagania formalne - Dysponuję osobą posiadającą tytuł radcy prawnego - udokumentowany wpisem na listę radców prawnych - dołączony dokument do składanej oferty. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
3 Wymagania formalne - Posiadam minimum dwuletnie doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego - udokumentowane poprzez dołączenie referencji. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
4 Akceptacja wzoru umowy - Akceptuje warunki określone w umowie. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Umowa o świadczenie [...].pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 303