Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Sprzedaż i sukcesywne dostawy materiałów ogólnobudowlanych dla MWiO sp. z o.o. w Grudziądzu

Radosław Suchan
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Department: GPP Grupa Zakupowa
Deadlines:
Published : 03-12-2021 16:00:00
Placing offers : 17-12-2021 10:00:00
Offers opening : 17-12-2021 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, informuje o wszczęciu sektorowego postępowania podprogowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Sprzedaż i sukcesywne dostawy materiałów ogólnobudowlanych
dla MWiO sp. z o.o. w Grudziądzu

Niniejsze zamówienie sektorowe, z uwagi na jego wartość, udzielane jest na podstawie uregulowań wewnętrznych zamawiającego, tj. Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2021 Zarządu MWiO sp. z. o. o. z dnia 01 marca 2021 r.), zwanego dalej „regulaminem” [do udzielania zamówień sektorowych o wartości nieprzekraczającej progów unijnych ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2021, poz. 1129), nie stosuje się].

Postępowanie prowadzone jest w przetargu nieograniczonego.

Opis przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy (przez okres 12 miesięcy) materiałów ogólnobudowlanych dla MWiO sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu.

Zamówienie zostało podzielone na trzy części:

Cześć I – Materiały budowlane

Cześć II – Materiały stalowe

Cześć III – Materiały metalowe

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia 27.01.2022 r. do 26.12.2023 r. lub do momentu wcześniejszego osiągnięcia całkowitej wartości zamówienia.

Kryteria ceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający oceni oferty w oparciu o następujące kryteria:

cena – waga  100%

 

Wymagania dotyczące wadium

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie:

Część I - Materiały budowlane w kwocie: 2 800,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt i 00/100);

Część II – Materiały stalowe w kwocie: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc i 00/100);

Część III – Materiały metalowe w kwocie: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc i 00/100).

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1.    W sprawach dotyczących procedury przetargowej należy porozumiewać się z:

-     w sprawach formalno-prawnych Monika Rasmus tel. 56/ 450 48 77

-     w sprawach merytorycznych: Grzegorz Czyrkiewicz tel. 56/ 450 49 70

Szczegółowy dotyczące przedmiotu zamówienia oraz postępowania zawierają pliki zamieszczone poniżej.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2021-12-29 12:28 Monika Rasmus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cześć I – Materiały budowlane Zgodnie z SWZ, stanowiącą załącznik do niniejszego postępowania. Należy podać cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia w części I. 1 delivery - (0)
2 Cześć II – Materiały stalowe Zgodnie z SWZ, stanowiącą załącznik do niniejszego postępowania. Należy podać cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia w części II. 1 delivery - (0)
3 Cześć III – Materiały metalowe Zgodnie z SWZ, stanowiącą załącznik do niniejszego postępowania. Należy podać cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia w części III. 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz oferty - Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wypełniony Formularz oferty - załącznik nr 1 oraz pozostałe wymagane dokumenty określone w SWZ Attachment required (0)
3 Formularz cenowy - Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wypełniony Formularz cenowy, adekwatnie do części zamówienia na którą składana jest oferta. Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 263