Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 143/KPW/SOF/2021 Usługi konserwacji i napraw systemów ochrony technicznej z podziałem na trzy części

Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej
Komenda Portu Wojennego Gdynia
Deadlines:
Published : 01-12-2021 10:32:00
Placing offers : 09-12-2021 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

ZAMÓWIENIE w dziedzinie OiB PONIŻEJ 428 000 EURO (wyłączone spod działania ustawy Pzp, w zw. z art. 2 ust. 1 pkt. 3)

 

Szanowni Państwo,


UWAGA!

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Należy podać cenę dla części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę (automatycznie dokonywane sumowanie tych wartości - w rubryce "Kryteria i warunki formalne" - nie będzie miało wpływu dla oceny ofert, gdyż Zamawiający będzie rozpatrywał oferty odrębnie dla każdej części) 


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny - zgodnie z Warunkami Przetargu, które zostały załączone do niniejszego ogłoszenia.


W przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

 

UWAGA !

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że:

1.      Zapoznał się z WP i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;

2.      Oferowany przedmiot zamówienia jest w całości zgodny z treścią WP;

3.      Uważa się za związanego ofertą na czas wskazany w WP;

4.      W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

5.      Zobowiązuje się - w wypadku wyboru oferty - do zawarcia umowy w miejscu  i terminie ustalonym przez Zamawiającego

6.      Wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

Uwaga!  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO powyższe oświadczenie nie ma zastosowania.

 

 

W przypadku pytań  związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Warunki Przetargu 143 KPW SOF 2021.zip zip 2672.92 2021-12-01 10:32:00 Proceeding
zapytania, wyjasnienia, zmiany nr 1 do Warunków Przetargu.doc doc 58.5 2021-12-08 08:10:39 Public message
wykaz ofert 143.doc doc 54 2021-12-09 12:09:22 Public message
143 KPW SOF 2021_Inf_o_uniewaznieniu_zamowienia.doc doc 35.5 2022-02-16 13:25:19 Public message

Announcements

2022-02-16 13:25 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Informacja o unieważnieniu postępowania

143 KPW SOF 2021_Inf [...].doc

2021-12-09 12:09 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Wykaz ofert, które zostały złożone w postępowaniu

wykaz ofert 143.doc

2021-12-08 08:10 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Zapytania, wyjaśnienia, zmiany do Warunków Przetargu nr 1

zapytania, wyjasnien [...].doc

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Część I: cena (brutto) za wykonanie dwóch konserwacji Gdynia i Dębogórze Zgodnie z załączonymi Warunkami Przetargu 1 service - (0)
2 Część II: cena (brutto) za wykonanie dwóch konserwacji Gdańsk Zgodnie z załączonymi Warunkami Przetargu 1 service - (0)
3 Część III: cena (brutto) za wykonanie dwóch konserwacji Hel Zgodnie z załączonymi Warunkami Przetargu 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 40% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Aktualna koncesja MSWiA dla wszystkich części zamówienia - Zgodnie z zapisami rozdziału IV WP - Warunki udziału w postępowaniu (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Attachment required (0)
3 Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli POUFNE II –ego stopnia lub pisemne oświadczenie Kierownika Jednostki Organizacyjnej potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE - Zgodnie z zapisami rozdziału IV WP - Warunki udziału w postępowaniu (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Attachment required (0)
4 Wykaz zamówień - Zgodnie z zapisami rozdziału IV WP - Warunki udziału w postępowaniu (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Attachment required (0)
5 Zestawienie niezbędnych kryteriów - Wykonawca załącza wypełniony załącznik nr 5 do Warunków Przetargu - zestawienie kryteriów oceny ofert (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 525